Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling

Toril Borch Terkelsen   
Toril Borch Terkelsen disputerer mandag 8. februar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling: En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres”.

Mennesker som befinner seg i en psykotisk tilstand opplever ofte andre virkeligheter enn flertallet i befolkningen, som å møte UFOer eller engler. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om hvordan slike opplevelser blir forstått og håndtert av både pasienter og helsepersonell i en psykiatrisk avdeling, og hvordan mennesker i psykotisk tilstand oppfatter seg selv, sin lidelse og den behandling de mottar av de profesjonelle hjelperne. Det har vært viktig å få fram både pasientenes og helsepersonellets perspektiver.

Bruken av standardiserte programmer i psykiatrisk behandling øker. Det kan føre til at hjelpen blir preget av diagnostiserende tester, der sykdommen skal avsløres. Mennesket blir tilskuer i stedet for deltaker i egen lidelse. For pasientene i denne studien var det svært viktig å bli behandlet individuelt og personlig. Helsepersonellets engasjement, innlevelse og evne til å lytte hadde stor betydning for pasientene. Terkelsen argumenterer for at man som helsepersonell bør utforske de psykotiske opplevelsene i dialog med pasientene og ikke bare betrakte psykosen utenfra.

Avhandlingen er basert på feltarbeid i en psykiatrisk rehabiliteringsavdeling som behandlet mennesker med diagnosen schizofreni. En viktig del av behandlingen var et program som skulle lære dem å mestre psykotiske uttrykk, for at de på denne måten skulle bli selvhjulpne og selvstendige. Studien viser imidlertid at slike programmer kan endre menneskers selvoppfatning og identitet. Et viktig mål var at pasientene skulle oppnå sykdomsinnsikt og vilje til å ta medisiner mot psykosen. Pasientenes muligheter til å definere sine egne problemer ble begrenset ved at symptomer ble forhåndsdefinert gjennom standardiserte skjemaer. Noen pasienter prøvde å rette seg etter behandlingsprogrammet ved å ta medisiner og ved å tilegne seg begrepsapparatet. Andre iverksatte ulike motstands- eller unnvikelsesstrategier. Den franske idéhistorikeren Michel Foucaults tekster om styringskunst og selvteknologier har vært sentrale i analysen av feltdata.

Personalia:
Toril Borch Terkelsen er fra Arendal. Hun avla sykepleiereksamen i 1984 og embetseksamen i sykepleievitenskap i 1993. Hun arbeidet i akuttpsykiatrien og ved somatiske avdelinger før hun begynte å undervise ved Høgskolen i Agder i 1991. Nå er hun ansatt som førstelektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Hva er galskap? Mellom realisme, relativisme og kritikk”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.02.2010, kl. 12:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Toril Borch Terkelsen, tlf: 98 81 09 49, epost: Toril.Terkelsen@uia.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side