Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helse og mestring hos eldre med hjemmesykepleie

Elin Thygesen   

Elin Thygesen disputerer mandag 1. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Subjective health and coping in care-dependent old persons living at home”

Hensikten med studien var å avdekke helse- og mestringsressurser som bidrar til at eldre mestrer dagliglivets utfordringer. Med mestringsressurser menes personlige ressurser og sosial støtte.

Thygesens avhandling bygger på en undersøkelse blant 242 hjemmeboende eldre over 75 år som er mottakere av hjemmesykepleie.

Resultatene viser at mange eldre hjelpetrengende oppgir å ha god helse til tross for kronisk sykdom og funksjonssvikt og at kvinner og menn vektlegger delvis ulike forhold når de vurderer helsen som god eller dårlig. I tillegg til kjente faktorer som kognitiv svikt og svikt i daglig funksjon (ADL), påvirker subjektive vurderinger, som egenvurdert helse og opplevelse av sosial støtte, risikoen for innleggelse på sykehjem. Blant de eldre var det få som hadde psykiske plager. Videre viser studien at mestringsressurser er sterkt relatert til psykisk helse og til opplevelsen av subjektive helseplager. Studien fant derimot ingen sammenheng mellom kroniske sykdommer eller funksjonssvekkelse og psykisk helse.

Avhandlingen oppsummerer med at det ser ut til at gamle personer ser på fysiske helseproblemer som mer eller mindre uunngåelige og som naturlige for alderen og at de derfor tilpasser forventninger og målsettinger ut fra sin kapasitet. Mestringsressurser ser ut til å bidra til at hjelpetrengende gamle opplever mindre psykisk stress ved at de ignorerer, refortolker eller kompenserer for følgene av helsesvikt. Mestringsressurser beskytter ikke mot sykehjemsinnleggelse, men kan heller ses som en ressurs i forhold til å realisere enten muligheten til å bo hjemme lenge, men også til å få sykehjemsplass når det trengs.

Personalia:
Elin Thygesen kommer opprinnelig fra Grimstad. Hun er utdannet sykepleier fra Vest-Agder Sykepleierhøgskole (1987), og har Helsefag Hovedfag ved Universitetet i Bergen (1996). Hun har vært ansatt ved Kristiansand Sykepleierhøgskole/Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder i Kristiansand siden 1992. Som stipendiat har Thygesen vært knyttet til Det psykologiske fakultet, Institutt for samfunnspsykologi, ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.11.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Sykepleiefaglige intervensjoner som kan motvirke behov for sykehjem."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2010, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Elin Thygesen, tlf. 91 57 15 15, epost: elin.thygesen@uia.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side