Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljømessige risikofaktorer for MS

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen   
Øivind Fredvik Grytten Torkildsen disputerer tirsdag 19. januar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Environmental risk factors for multiple sclerosis. Results from animal and human studies on diet intervention, vitamin D and Epstein-Barr virus”.

Multippel sklerose (MS) er en av de vanligste årsakene til invaliditet blant unge voksne, og forekomsten av sykdommen ser ut til å være økende. Man vet at både en genetisk sårbarhet og ulike miljøfaktorer spiller en rolle for risikoen for å utvikle MS. Forskning på miljøfaktorer er viktig, ettersom kunnskap om dette potensielt kan brukes til å forebygge sykdommen.

Formålet med denne avhandlingen var å studere hvilke miljøfaktorer som kan spille inn overfor risikoen for å utvikle MS. I den første delen av studien, ble det brukt en dyremodell for MS til å studere effekten av diettintervensjon. Hovedfunnet var at mus som fikk en fiskerik diett hadde langt mindre kliniske forandringer og skade på hjernen enn de musene som fikk en kontrolldiet med mye omega-6 fettsyrer. Det var imidlertid ingen effekt av å gi rene omega-3 fettsyrer, noe som tyder på at det er andre substanser i fisken enn omga-3 som stod for den beskyttende effekten. I neste del ble det beskrevet en gruppe pasienter med en medfødt vitamin D mangel og MS, og stilt spørsmål ved om lave nivåer av vitamin D i tidlig barndom kan gi økt risiko for MS senere. De to siste studiene tok for seg kyssesykeviruset (Epstein-Barr viruset), som tidligere har vært rapportert å være en viktig miljøfaktor i risikoen for MS. I disse studiene ble det imidlertid ikke funnet tegn til verken reaktivering av viruset eller infiserte celler i hjernevev fra MS pasienter. Avhandlingen konkluderer med at miljøfaktorer ser ut til å spille en rolle i risikoen for å utvikle MS, og at særlig sammenhengen mellom kosthold og sykdommen kan være et fruktbart satsingsområde for videre forskning.

Personalia:
Øivind Fredvik Grytten Torkildsen er fra Stavanger. Han ble cand. med. ved Universitetet i Bergen i 2004 og har i perioden 2007-2009 vært ansatt som stipendiat ved Universitet i Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose. Han arbeider nå som lege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.01.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Strategies to identify potential mechanisms for gene-environment
Sted: Olavssalen, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2010, kl. 10:15, Olavssalen, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, tlf: 55 97 70 39, epost: oivind.torkildsen@gmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side