Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fôret kan beskytte stor laks mot katarakt

Christiane Tröße   
Christiane Tröße disputerer fredag 19. Mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Mechanisms of cataract development in adult Atlantic salmon growers relative to dietary histidine and plant feed ingredients”

Katarakt eller grå stær er betegnelsen på en sykdom der øyelinsen blir helt eller delvis ugjennomsiktig, og som i verste fall fører til blindhet. Man har periodevis observert større utbrudd av katarakt hos oppdrettslaks, spesielt knyttet til laksesmoltens overgang fra ferskvann til sjøvann. Som et ledd i å forbedre oppdrettsfiskenes helse og velferd har forskning på katarakt vært i fokus.

I avhandlingen blir utbrudd av katarakt også bekreftet hos stor laks i deres andre år i sjøvann. Tidligere funn viser at tilsetning av den viktige aminosyren histidin i fôret utover tidligere anbefalinger, beskytter mot katarakt hos laksesmolt. Dette viser seg også å gjelde for stor laks. I studien ble stor laks fôret med graderte nivåer av histidin i fire måneder og det ble funnet at fisken var beskyttet mot katarakt, avhengig av histidinnivået i fôret. Konsentrasjonen av ulike histidinforbindelser i linsen og muskelen reflekterte nivået i fôret. I en dypere undersøkelse av det totale genuttrykket i linser fra fisk med katarakt sammenliknet med friske linser, ble mulige mekanismer for kataraktutviklingen funnet.

I tillegg belyser avhandlingen samspillet mellom bruk av planteråstoffer og nivået av histidin i fôret. I et langtids fôringsforsøk med stor laks ble det funnet at planteråstoffer i fôret ikke førte til økt risiko for kataraktutvikling, selv om linsens størrelse og kjemisk sammensetningen var forandret. Linser fra denne studien ble benyttet i et linsekulturstudium og dyrket i media med forskjellig saltinnhold. Linser fra fisk som hadde fått høye innslag av planteråstoff i fôret hadde noe redusert evne til å regulere sitt volum i forhold til kontrollgruppen. Konklusjonen er at planteråstoffer i fôret fører ikke til økt risiko for kataraktutvikling under stabile betingelser og hvis tilgangen på histidin er tilstrekkelig.

Personalia:
Christiane Tröße er født i 1981 og oppvokst i Ilmenau, Thüringen. Hun er utdannet Diplom-Biokjemiker/Molekulærbiolog (tilsvarende Master) ved Friedrich-Schiller-Universität Jena (Tyskland) i 2006, og har siden sommeren 2006 jobbet med doktorgraden ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES).

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2010, kl. 10:15, NIFES, Sildetønnen, Nordnesboder 4, 4 etasje.

Kontaktpersoner:
Christiane Tröße, tlf: 41 45 30 83, epost: ctr@nifes.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side