Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykisk helse hos vietnamesiske flyktninger og deres barn

Aina Basilier Vaage   
Aina Basilier Vaage disputerer fredag 23.4.2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Mental health of Vietnamese refugees. Long-term and trans-generational perspectives.”

Avhandlingen omhandler den tredje intervjufasen i en langtids oppfølgingsstudie av en gruppe vietnamesiske flyktninger som kom til Norge i 1982. De ble først intervjuet ved ankomst (T1), deretter fulgt opp etter 3 år (T2) og nå etter 23 års (T3) bosetting i Norge. Studien omfattet denne gangen også flyktningenes ektefeller og barn født i Norge.

Vietnamesiske flyktninger er blant de flyktninggrupper i verden som er mest undersøkt. Det finnes imidlertid ingen langtidsstudier (over 20 år) av den psykiske helse hos flyktninger og deres barn. Vi fant at til tross for at flyktningenes selvrapporterte psykiske stress på gruppenivå hadde bedret seg betydelig siden ankomsten til Norge, var den fortsatt dårligere enn hos nordmenn. Likevel hadde de høyere deltakelse i arbeidslivet enn nordmenn. Funn ved studiens tredje fase støtter viktigheten av å undersøke flyktningers psykiske helse i den første perioden etter ankomst, da forhøyet nivå av psykisk stress i denne fasen indikerer langtids risiko.

Den selvrapporterte psykiske helsen hos barna som var født i Norge var signifikant bedre enn hos deres norske jevnaldrende. Foreldreprediktorer for god psykisk helse hos barna var fravær av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos fedrene ved ankomst og fedrenes deltakelse i et norsk nettverk etter 3 års bosetting. Funn av lavt symptomnivå hos norsk-vietnamesiske barn kan illustrere resiliens og tokulturell kompetanse, men også være et resultat av skjevrapportering basert på kulturelle faktorer. Funnet viser imidlertid at det blant de undersøkte barna ikke er noen generell risiko for psykiske vansker.

Avhandlingen går ut fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP), UniHealth, i samarbeid med Psykiatrisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Stavanger Universitetssykehus. Hovedveileder er professor Edvard Hauff, UiO, og medveileder professor Per Hove Thomsen, Universitetet i Århus og UiB.

Personalia:
Aina Basilier Vaage (f.1952) er utdannet sykepleier og lege og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982. Hun er spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) siden 1990. Fra november 2003 har hun kombinert stipendiatstilling ved RBUP med arbeid som overlege ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (SUS).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.04.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Hvordan kan kultur innvirke på mental helse?"
Sted: Aula, 2. etasje, Sydbygget (hovedinngangen), Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 10:30, Aula, 2. etasje, Sydbygget (hovedinngangen), Stavanger Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Aina B. Vaage, tlf: 97 14 50 37, epost: aina.b.vaage@lyse.net
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side