Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helsefremmende arbeid i skolen

Nina Grieg Viig   

Nina Grieg Viig disputerer onsdag 10. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tilrettelegging for læreres deltakelse i helsefremmende arbeid. En kvalitativ og kvantitativ analyse av sammenhengen mellom organisatoriske forhold og læreres deltakelse i utvikling og implementering av Europeisk Nettverk av Helsefremmende Skoler i Norge”.

En helsefremmende skole har som målsetning å skape et godt skole- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som gir elevene et godt grunnlag for mestring og utvikling. Fra 1993-2003 deltok ti norske grunnskoler i Det europeiske nettverket av helsefremmende skoler. Nettverket er i dag kjent som Schools for Health in Europe (SHE-network). Avhandlingen er en del av evalueringen av det norske nettverket av helsefremmende skoler (HEFRES).

Tidligere forskning viser at lærerne og skoleledelsen er sentrale for å få til endring i skolen. Avhandlingen har derfor hatt søkelyset på hvilke faktorer i skoleorganisasjonen som har tilrettelagt for læreres deltakelse i helsefremmende skoler-prosjektet.

Resultatene i avhandlingen tyder på at lærernes deltakelse i prosjektet var påvirket av faktorer både på individuelt og organisatorisk nivå, i tillegg har eksterne faktorer og kjennetegn ved prosjektet i seg selv hatt innflytelse på lærernes deltakelse. Lærernes egen interesse for, kompetanse i og kunnskap om helsefremmende arbeid i skolen spilte en vesentlig rolle for deres deltakelse. I tillegg viser resultatene at deres erfaringer med skolebasert helsefremmende arbeid i løpet av prosjektperioden var en viktig forsterkende faktor for videre deltakelse i prosjektet. Det å undervise på ”en helsefremmende måte” bidro til deres egen utvikling og læring om helsefremmende arbeid i skolen. Videre antyder studien at skoleledelsens støtte og kompetanse var viktig for lærernes deltakelse i helsefremmende skoler-prosjektet, derigjennom ledelsens tilrettelegging for utvikling av en støttende lærerkultur. Resultatene fra avhandlingen peker også i retning av at det å delta i nettverksarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå i seg selv bidro til at lærerne ønsket å ta del i prosjektet.

Personalia:
Nina Grieg Viig er født og oppvokst i Haugesund (f. 1959). Hun er utdannet lærer og har mastergrad i helsefremmende arbeid fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Doktorgraden er også gjennomført ved HEMIL-senteret, og veileder for arbeidet har vært professor Bente Wold. Nina Grieg Viig arbeider i dag som førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.11.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”På hvilken måte går læring og helse hånd i hånd. Hvordan influerer lærings- og helseteorier på hverandre?”
Sted: Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.11.2010, kl. 10:30, Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130

Kontaktpersoner:
Nina Grieg Viig, tlf. 55 58 58 39, epost: Nina.Grieg.Viig@hib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side