Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Har marin fisk på tidlige livsstadier atferd?

Knut Wiik Vollset   

Knut Wiik Vollset disputerer fredag 10. desember 2010 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Adaptive behavioural flexibility in larval fish”

I tidlige livsstadier er marine fisk små og relativ immobile skapninger som driver rundt i havet uten å kunne gjøre stort med sin egen skjebne. De er prisgitt de store havstrømmene, og sjansen for å overleve er små. For fisk som sild og torsk som starter sine liv om våren langs Norskekysten, er målet Barentshavet der det yrer av mat. Her kan de vokse seg store og rekrutteres inn i fiskebestandene, som beskattes av fiskerinæringen.

Men er egentlig fiskelarver uten muligheter til å påvirke sin skjebne? Selv om svømmekapasiteten til en fiskelarve er relativt liten, vet vi nå at selv enkle atferdsmekanismer kan øke sannsynligheten for å overleve. Lys og temperatur kan forandre seg raskt med dybden. Begge disse faktorene påvirker utviklingen og energiforbruket til larven, i tillegg til å påvirke sannsynligheten til å treffe på byttedyr og predatorer. I teorien kan altså larven påvirke både sannsynligheten for å spise og bli spist, i tillegg til forbruket av energi, ved å svømme opp og ned i dybden. Denne atferden kan videre reguleres i forhold til hvor sultne de er og dermed redusere faren for å dø av sult. Det er dette vi kaller fleksibel atferd.

Modeller har vist at slike atferdsmekanismer kan ha stor påvirkning på fiskelarvenes overlevelse og vekst. Dette kan igjen ha konsekvenser for hvordan vi skal forstå hvordan miljø og klima vil påvirke rekruttering til våre fiskebestander. Men er det slik at fiskelarver har atferd? Og hvordan reagerer de på temperatur og lys?

Dette studiet beskriver en serie med eksperimenter som tester hvordan fiskelarver reagerer på biologiske og fysiske gradienter som de blir utsatt for i naturen. Arbeidet har vist at både torsk og sild reagerer på lys og temperaturgradienter, og at denne atferden kan vekselvirke med magefylling. For eksempel, er det påvist at torskelarver vil med større sannsynlighet svømme inn i kaldere vann, hvis magen er tom. Disse mønstrene er både avhengig av art og hvor utviklet larven er.

Personalia:
Knut Wiik Vollset er fra Stavanger og har utdannelse fra UiB innen marinbiologi, fiskeriøkologi (master) og havbruk (bachelor, utvekslings år i Chile). I løpet av sine 4 år som universtetstipendiat har han vært tilknyttet forskergruppene Fiskeriøkologi og Havbruk (veilder: Arild Folkvord) og modelleringsgruppen (veilder: Øyvind Fiksen).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.11.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: "Climate change and effects on fish recruitment"
Sted: Seminarrom K1, Biobyggene, HIB, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2010, kl. 10:15, VilVite Auditoriet, VilVitesenteret, Thormøhlensgt. 51

Kontaktpersoner:
Knut Wiik Vollset, +4792235335, kvollset@gmail.com, epost: knut.vollset@bio.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side