Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Holdninger til gentesting

Katharina Wolff   

Katharina Wolff disputerer 16. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” To know or not to know? Attitudes towards receiving genetic information among patients and the general public.”

Moderne genteknologi gjør det mulig å fastslå om vi har en økt risiko for å utvikle en genetisk sykdom. Dersom en gentest viser at en person er bærer av en sykdomsframkallende mutasjon, betyr dette samtidig at flere av hans slektninger kan være bærere av samme mutasjon og stå i fare for å utvikle samme sykdommen. Pasienter som tester positivt oppfordres derfor om å informere aktuelle slektninger, slik at disse kan velge å teste seg og/eller iverksette forebyggende tiltak.

Katharina Wolff har gjennom flere studier sett på hvilke sykdomskjennetegn og hvilke individuelle kjennetegn som påvirker et eventuelt ønske om å ta en gentest. Videre har hun undersøkt under hvilke forutsetninger en ønsker at helsepersonell skal bryte sin lovpålagte taushetsplikt for å informere om forekomsten av en sykdomsfremkallende mutasjon i familien, dersom pasienten selv nekter å gjøre det. Dessuten har hun sammenlignet allmennhetens syn på dette spørsmålet med synet til pasienter med en økt risiko for arvelige sykdommer.

Resultatene viser at interesse for gentesting og aksept for brudd på taushetsplikten er forholdsvis høy, både blant allmennheten og i pasientgruppen.

Det viktigste personlighetskjennetegn er hvorvidt en foretrekker å unngå usikkerhet, der personer som misliker usikkerhet har et større ønske om å teste seg og er mer aksepterende overfor brudd på taushetsplikten. Det viktigste sykdomskjennetegn er om den kan behandles eller ei, der interesse og aksept av taushetspliktbrudd er størst for sykdommer som kan behandles. Studiene viste også at de som selv har arvelige sykdommer i familien har størst ønske om å bli informert og er mest åpen for brudd på taushetsplikten.

Personalia:
Katharina Wolff er født i 1976 og oppvokst i Berlin. Hun er cand. psychol. fra Universitetet i Bergen (2002). I perioden 2003 til 2010 arbeidet hun som doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB.

Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd og gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi i samarbeid med Uppsala Universitet og Haukeland Sykehus. Prosjektleder var professor Gerd Kvale, og arbeidet ble veiledet av professor Karin Nordin og førsteamanuensis Wibecke Brun.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "What has research in health psychology informed us about the role of affective and cognitive influences on health behaviours?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2010, kl. 11:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Katharina Wolff, tlf: 55 58 86 23/99 32 09 72, epost: Katharina.Wolff@psysp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side