Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Legevakt og akuttmedisin

Erik Zakariassen   

Erik Zakariassen disputerer onsdag 26. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Red Response. Studies on the role of primary care doctors in out-of-hospital emergency medicine”.

Gjennom fire undersøkelser er legevaktlegers deltakelse i håndteringen av de mest alvorlig syke og skadete pasienter utenfor sykehus, såkalte rød respons pasienter, blitt undersøkt. Studiene har avdekket at kun halvparten av legevaktdistriktene i Norge har gode rutiner for bruk av helsevesenets radiosamband. Dette kan påvike nødmeldesentralenes (113) muligheter for raskt å varsle legevaktlegen ved rød respons.

Av alle kontakter til legevaktene i Norge ble 2 % definert som rød respons, men med store forskjeller mellom legevaktdistriktene. En tredel av kontaktene kommer via nødmeldesentralene, og totalt resulterte nesten halvparten av alle kontakter i utrykning for ambulanse og legevaktlege. Nødmeldesentralene skal varsle legevaktlegene ved rød respons, men gjorde det bare i halvparten av rød responstilfellene.

Det var store forskjeller mellom de tre undersøkte sentralene. Når legevaktlegen var varslet, rykket de imidlertid ut til pasientene i 43 % av tilfellene. En fjerdedel av pasientene ble transportert til legevakten. Dobbelt så mange pasienter ble transportert direkte til sykehus når legevaktlegen ikke ble varslet, sammenlignet med når legevaktlegen ble varslet. Omtrent to tredeler av fastlegene hadde legevakt siste 12 måneder. Bredden i erfarte akuttmedisinske hendelser er stor med brystsmerter, tungpust og psykiatri som de vanligste akuttmedisinske situasjonene for fastleger i vakt.

Personalia:
Erik Zakariassen (f.1965) er utdannet sykepleier med hovedfag fra 2000 ved UiB. Han har arbeidet i Stiftelsen norsk luftambulanse siden 1996 og ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, siden 2005. Han jobber nå som forsker i halv stilling ved begge arbeidsplassene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Fastlegens rolle i norsk akuttmedisin. Kompetanse, interesse og tilgjengelighet"
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2010, kl. 10:30, Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Erik Zakariassen, tlf. 91 39 52 97, epost: erik.zakariassen@isf.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side