Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å avsløre nyresykdom i allmenpraksis

Kristin Moberg Aakre   

Kristin Moberg Aakre disputerer onsdag den 12. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Use and Interpretation of Urinary Albumin and Estimated Glomerular Filtration Rate Findings in Primary Health Care”

Kronisk nyresykdom finnes i Norge hos ca. 10% av den voksne befolkning. Tilstanden gir i starten få symptomer og oppdages derfor ofte ikke før på et sent tidspunkt. En tidlig diagnose kan forebygge følgetilstander (bl.a. hjerte og karsykdommer) og redusere behov for dialysebehandling. Nyresykdom diagnostiseres vha blod og urin prøver. Den senere tid er analysemetoder og rapportering av analyseresultater endret med det formål å tidligere kunne oppdage sykdommen.

Avhandlingen bygger på tre studier med data fra nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser gjort blant allmennpraktikere og laboratoriespesialister.

Den første spørreundersøkelsen viste at i enkelte europeiske land ble unødvendig kompliserte metoder brukt for urinundersøkelse. Analyseresultatene gav konsekvenser for pasientbehandlingen, men hvilke svar som ble oppfattet som utrykk for sykdom varierte.

Den andre spørreundersøkelsen viste at allmennpraktikere ikke alltid oppfattet alvorlighetsgraden av nyresykdom. En stor del av pasientene var like vel utredet med urinprøver og behandlet med medikamenter slik de burde, men mange blir sannsynligvis henvist andrelinjetjenesten senere enn det som er anbefalt internasjonalt.

Den siste spørreundersøkelsen ble gjort blant laboratoriespesialister. Resultatene viste at det tidvis blir gitt råd som ikke var i tråd med internasjonale retningslinjer angående oppfølging av nyreprøver.

Funnene kan delvis forklares ut fra at både internasjonale og nasjonale retningslinjer gir ulike eller mangler råd for hvordan analysene skal utføres og tolkes. For å sikre best mulig pasientbehandling ved endringer av laboratorierutiner i fremtiden trenger både allmennpraktikere og laboratoriespesialister bedre og mer enhetlig informasjon enn det som blir gitt i dag.

Hovedveileder: Professor dr. med. Sverre Sandberg
Medveileder: Professor dr. med. Geir Thue

Personalia:
Kristin Moberg Aakre er oppvokst på Varaldsøy i Kvinnherad og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1998. Hun har arbeidet ved medisinsk avdeling på Stord Sjukehus og ved Laboratorium for Klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssjukehus. Hun er spesialist i medisinsk biokjemi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: “"Assessment of kidney function in general practice"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.10.2011, kl. 11.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Kristin Moberg Aakre, tlf. 55 97 31 88, epost: kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side