Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjerne- og lungeforandringer hos unge voksne født for tidlig

Stein Magnus Aukland   

Stein Magnus Aukland disputerer fredag 15. april 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Imaging of the brain and of the lungs in young adults born prematurely and / or with a low birth weight. Radiological findings and associations with clinical features.”

Prematur fødsel innebærer risiko for skade av lungene og av hjernen. Eventuelle senskader kan ofte, ved hjelp av bildediagnostikk, påvises senere i livet. Vi har avbildet lungene (HRCT) til to grupper av 10 åringer og 18 åringer, der alle er født mer enn 3 måneder for tidlig. Ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR) undersøkelse har vi kartlagt strukturelle hjerneforandringer hos 113 unge voksne, som alle veide under 2 kg ved fødsel og sammenlignet disse med 100 frivillige kontrollpersoner.

I studien fant vi forandringer i lungene hos nesten 90 prosent av de som var født for tidlig, men forandringene var relativt sparsomme og til dels uspesifikke. Det var en statistisk sammenheng mellom lungeforandringene påvist ved HRCT og lungefunksjon. Antall dager med behov for ekstra oksygentilførsel i nyfødtperioden ser ut til å kunne forutsi fremtidige lungeforandringer. Hjerneforandringer ble funnet hos 43 prosent av de unge voksne med fødselsvekt under 2 kg, men tilsvarende forandringer ble også sett hos 16 prosent av de friske kontrollpersonene. Dette viser en stor normal variasjonsbredde og slike funn må således tolkes med forsiktighet. Spesialundersøkelse av hjernebroen, viser at den bakre 1/3 er mindre hos ungdommer født med lav fødselsvekt enn hos dem født med normal fødselsvekt.

Bildediagnostikk viser forandringer hos en høy andel av de unge voksne i denne studien, men forandringene er uspesifikke og relativt sparsomme i omfang. Ut i fra dette, er det ikke grunnlag for å anbefale bildediagnostikk i ungdommen/ung voksen alder rutinemessig, i oppfølgingen av disse ”risiko” individene.

Personalia:
Stein Magnus Aukland er født i 1967. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992. Han ble spesialist i radiologi 2002 og har arbeidet som overlege ved Barnerøntgen, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 2001. Hovedveileder har vært Professor Karen Rosendahl, Universitetet i Bergen og avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.04.2011, kl. 9:00. Oppgitt emne: Billeddiagnostikk hos for tidlig fødte barn i neonatalperioden og senere i barnealder - nytte og risiko
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2011, kl. 11:00, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91, UiB

Kontaktpersoner:
Stein Magnus Aukland, tlf 55 97 64 33 / 928 16 501., epost: stein.magnus.aukland@helse-bergen.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side