Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Reproduksjonshelsen til menn i Sjøforsvaret

Valborg Baste   

Valborg Baste disputerer fredag 20. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Radiofrequency electromagnetic fields and reproductive health - Occupational exposure among servicemen in the Royal Norwegian Navy“.

Sjøforsvaret opplevde på midten av 1990-tallet en opphopning av medfødte misdannelser blant barna til ansatte på motortorpedobåten KNM Kvikk, som hadde operert som elektronisk krigføringsfartøy. Man fikk en generell mistanke om at arbeid om bord på motortorpedobåter (MTB) og spesielt eksponering for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felt som brukes i radiokommunikasjonsutstyr, kunne ha en uheldig virkning på reproduksjonshelsen til tjenestemennene. Formålet med avhandlingen var å undersøke om tjenestemenn om bord på MTB generelt og spesielt de som hadde jobbet med RF felt, hadde større risiko for dårligere reproduksjonshelse sammenlignet med andre ansatte i Sjøforsvaret.

Avhandlingen viser ingen sammenheng mellom fedres arbeid ombord på MTB eller deres eksponering for RF felt og medfødte misdannelser hos deres barn. Det ble funnet en økt risiko for dødfødsel eller død innen første leveuke og svangerskapsforgiftning hvis far hadde arbeidet på MTB i tremånedersperioden før unnfangelse sammenlignet med fedre som hadde tjeneste på andre fartøy. For de som hadde høy eksponering for RF felt i løpet av samme periode, var det en indikasjon på ytterligere økt risiko. Dette var imidlertid basert på et lite antall eksponerte og må betraktes som et usikkert funn. Det var ingen sammenheng mellom fedres eksponering av RF felt forut for tremånedersperioden før unnfangelse og svangerskapsutfallene som ble undersøkt.

Eksponeringsnivåene av RF felt om bord på MTB-ene var med få unntak, generelt lavere enn for andre yrker med denne type eksponering og i forhold til internasjonale retningslinjer. I en av studiene som inngår i avhandlingen, basert på selvrapporterte data, ble det funnet en økt risiko for ett års infertilitet ved økt eksponering for RF felt, men ingen økt risiko for ikke å få barn.

Avhandlingen er basert på en spørreundersøkelse blant alle ansatte i Sjøforsvaret. Sjøforsvarets egne RF eksponeringsmålinger, ble vurdert og det ble utarbeidet en metode for å beregne felt dose. Resultatene fra eksponeringsvurderingene er benyttet i en kohort studie der tjenestehistorikk fra Sjøforsvaret er koblet med data fra Medisinsk fødselsregister.

Personalia:
Valborg Baste er født i Haugesund i 1962. Hun er utdannet statistiker ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet ved Medisinsk fødselsregister og som forsker ved Arbeids og miljømedisin, Uni helse. Siden 2008 har hun vært stipendiat ved Arbeids og miljømedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.05.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Finnes det en sammenheng mellom nettfrekvente magnetfelt og kreft hos barn? En oppdatering av dagens kunnskapsnivå
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 2

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2011, kl. 11.15, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 2

Kontaktpersoner:
Valborg Baste, tlf. 55 58 61 07, epost: Valborg.Baste@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side