Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Rettsoppgjør eller forsoning, med Afghanistan som eksempel

Elizabeth Baumann   

Fredag 9. desember disputerer Elizabeth Baumann for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”States in transition and the duty to prosecute international crimes.
Alternatives under international law with lessons from Afghanistan.”

Temaet for avhandlingen er statenes plikt til å straffeforfølge internasjonale forbrytelser i en omveltningsfase, fra væpnet konflikt til fred og forsoning. Plikten henspeiler på de forpliktelsene statene har etter folkeretten og den internasjonale strafferetten. De grunnleggende spørsmål som drøftes er hvilken plikt statene har til å straffeforfølge, og i hvilken grad statene i en omveltningsfase kan manøvere mellom straffeforfølgning og mindre inngripende mekanismer, som sannhetskommisjoner og amnestier.

Den bærende internasjonale interesse er å styrke den internasjonale strafferetten, noe som taler for straffeforfølgning. Territorialstatens særinteresser i å sikre fred og forsoning kan tale mot straffeforfølgning. Et overordnet formål er å belyse hvorvidt en fleksibel håndhevelse vil gi dårligere vern mot internasjonale forbrytelser, eller motsatt, at fleksibilitet setter statene i bedre stand til å ta et oppgjør med fortiden.
Avhandlingen knytter plikten til å prosedere til fredsprosessen i Afghanistan 2001-2011 og internasjonale forbrytelser begått mot sivilbefolkningen under tretti års væpnet konflikt.

I avhandlingen gjennomgås territorialstatens og det internasjonale samfunnet interesser og alternativer til straffeforfølging. Det forklares hvilke plikter som kan utledes av traktatretten og folkerettslig sedvane, og adgangen til unntak basert på nødrettsbetraktninger og hensynet til fred og forsoning. Gjennomgangen tilrettelegger for analysen av Afghanistan. I fokus er hvilke dilemma overgangsperioden har skapt i forhold til et rettsoppgjør. Med utgangspunkt i at rettsoppgjør ikke har funnet sted, vurderes om andre aktører kan intervenere, herunder den internasjonale straffedomstolen ICC og statene ved universaljurisdiksjon.

Samlet belyser avhandlingen fordeler og betenkeligheter ved å fravike fra en straffeforfølgningsplikt og leder til fornyet forståelse av håndhevelsen av den internasjonale strafferetten.

Personalia:
Elizabeth Baumann (født 1958) har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1984 og har vært ansatt ved det Juridiske fakultet ved UiB 2008-2011, med spesialområdet folkerett og internasjonal strafferett. Hun er dommer i Stavanger tingrett, fra 2000, og har vært tilknyttet Styrkebrønnen og Norwegian Legal Assistance to Afghanistan (2007).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: Do terrorist attacks qualify as crimes against humanity? A comparison of International criminal law and Norwegian law.
Sted: Auditorium 2, Jussbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 10.15, Auditorium 2, Jussbygget

Kontaktpersoner:
Elizabeth Baumann, tlf: 90913370, epost: elizabeth.baumann@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side