Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan angriper miljøgifter hjernen?

Karin Berg   

Karin Berg disputerer tirsdag 22. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Molecular mechanisms of methylmercury and PCB 153 neurotoxicity studied by a proteomic approach - Brain proteome responses of Atlantic cod (Gadus morhua)"

Hjernens rolle som nervesystemets og kroppens kontrolltårn er helt avgjørende for menneskers og dyrs evne til å overleve, fungere og reprodusere seg. Eksponering for miljøgifter med skadelige effekter på hjernen kan følgelig gi omfattende og alvorlige konsekvenser. Slike effekter på nervesystemet, såkalt nevrotoksisitet, starter på det molekylære nivået og er derfor et generelt fenomen felles for mennesker og dyr.

Metylkvikksølv og PCB 153 er svært utbredte miljøgifter som hjernen er et viktig målorgan for. De bioakkumulerer, det vil si hoper seg opp i levende organismer. I akvatiske
næringskjeder konsentreres de oppover og finnes ofte sammen i fisk og sjømat.
Det er hovedsaklig gjennom fisk og sjømat mennesker blir eksponert for disse miljøgiftene. PCB 153 er den mest forekommende av de 209 mulige polyklorerte bifenyler (PCBer), og nesten all kvikksølv i fisk og sjømat finnes i form av metylkvikksølv. Disse stoffene kan gi en lang rekke nevrologiske symptomer, og det er økende indikasjoner på at de kan utløse nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons sykdom. Hvordan metylkvikksølv og PCBer angriper hjernen molekylært er ikke fullt ut forstått.

Berg har i sin forskning studert effekten av metylkvikksølv og PCB 153 på hjernen hos torsk ved hjelp av såkalt proteomikk-teknologi, som gir mulighet for å undersøke nivået av hundrevis av proteiner samtidig. Det ble funnet effekter på proteiner involvert i en lang rekke essensielle funksjoner og prosesser i hjernen. Verdien av resultatene er todelt: På den ene siden som grunnforskningsresultater ved å bidra med ny kunnskap om molekylære angrepspunkter for metylkvikksølv og PCB 153 i hjernen og hvordan hjernen kompenserer og forsvarer seg mot disse stoffene. På den annen side har resultatene potensial for å kunne anvendes praktisk som "fingeravtrykk" i miljøovervåkning. Det trengs imidlertid for begge bruksområdene videre forskning for å bekrefte og videreutvikle resultatene.

Personalia:
Karin Berg (f. 1969) er utdannet cand. scient. i bioteknologi ved Universitetet i Bergen i 1994, og arbeidet i perioden 1995-2002 med forskning og utvikling i Biosense Laboratories AS. Hun har siden 2003 arbeidet som stipendiat/ forsker ved Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen, med to morspermisjoner undervegs.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2011, kl. 13:15. Oppgitt emne: “Effects of environmental toxins and hormones on animal development - Insights from genomics?”
Sted: Seminarrommet (N-terminalen), 5. etasje, Bioblokken, Høyteknologisenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2011, kl. 11:15, Lite auditorium, Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6

Kontaktpersoner:
Karin Berg, 55 58 44 73 eller 936 07 601, epost: karin.berg@mbi.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side