Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Er forsvarets sonarer skadelig for fisk og hval?

Lise Doksæter   

Lise Doksæter disputerer fredag 1.april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

”Behavioural effects of naval sonars on fish and cetaceans”

I avhandlingen beskriver Doksæter hvordan fisk og sjøpattedyr reagerer på lyd fra militære sonarer. Disse brukes til å finne neddykkede ubåter, og sender ut kraftige lydsignaler som er hørbare for alle sjøpattedyr i våre farvann. Signalene er også hørbare for enkelte fisk, blant annet sild, som er en fisk med svært god hørsel og er kjent for å reagere kraftig på ulike typer lyd.

I avhandlingen beskrives forsøk hvor en har undersøkt adferden til sild, spekkhogger, grindehval og spermhval under påvirkning av sonar i ulike områder og årstider.

I avhandlingen viser Doksæter at silda ikke reagerer på lyden fra de militære sonarene, verken ved å dykke, unnvike, eller ved at stimen sprer seg. Resultatet er det samme i de ulike utbredelsesområdene og årstidene. Spekkhoggerlyd spilt for silda gav derimot sterk dykkrespons. Dette er interessant fordi sonarsignalene ligner på noen av lydene som spekkhoggeren lager, noe som tyder på at silda kan skille mellom lydsignaler som for oss høres like ut. Dette forsøket er også viktig for å vise at metodikken som ble brukt er i stand til å fange eventuelle reaksjoner.

Respons til sonar hos hval varierte mellom artene. Endringer hos spekkhogger var nært knyttet til aktivitet; beitende spekkhogger reagerte ved å nærmest slutte å dykke, og avbrøt beitingen når de hørte sonaren, mens om den ikke spiste var det lite endring i dykkeadferd. Dette kan skyldes at sonaren forstyrrer spekkhoggerens primære tonehøyde for kommunikasjon, og i en slik beitesituasjon er kommunikasjon mellom individene helt avgjørende for en vellykket jakt. Grindehval og spermhval reagerte mindre, men spermhval ser ut til å redusere beitedykk under sonarpåvirkning.

Resultatene fra avhandlingen vil bli brukt i utforming av retningslinjer for bruk av sonarer på de nye Nansen-klasse fregattene under øving i norske farvann, for å minimalisere negativ påvirkning på marint liv. Avhandlingen har vært gjennomført i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Forsvarets Forskningsinstitutt og flere utenlandske forskningsinstitutt.

Personalia:
Lise Doksæter er født i 1982 og oppvokst i Bergen. Hun har mastergrad i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen i 2006, og har siden 2008 arbeidet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet.
Veiledere under doktorgraden har vært Olav Rune Godø (Havforskningsinstiuttet), Petter Kvadsheim (Forsvarets Forskningsinstitutt) og Anders Fernø (Universitetet i Bergen).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.03.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: ” Production and reception of sound in marine animals: intra- and interspecific implications for functioning and survival ”
Sted: Rom K1 (A-blokka, 1 etg.), Høyteknologisenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.04.2011, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Lise Doksæter, tlf: 55238662, epost: lise.doksaeter@imr.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side