Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Branner ved brudd i gassledninger

Leiv Anfinn Drange   

Leiv Anfin Drange disputerer fredag 15. april 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A study of selected problems related to accidental process fires.”

Ved brudd i rørledninger som inneholder naturgass, vil det dannes en kraftig gasslekkasje som resulterer i en jetflamme om gassen antennes.

Et mål for avhandlingen har vært å måle sentrale egenskaper ved en jetflamme, og å undersøke om dataverktøyet Kameleon FireEx er egnet for simulering av dette. Målingene viste at det hovedsaklig var god samstemmighet mellom målte og simulerte resultater, men simuleringen forutsier en noe kortere avstand mellom utslippspunktet og flammen, og en litt for stor grad av oppdrift ved enden av flammen. Varmebelastning har vært undersøkt eksperimentelt på en stålsylinder som var satt på tvers inn på forskjellige steder i flammen. Sylinderen virvlet opp gasstrømmen og var isatt måleutstyr. Den viste seg å i liten grad påvirke gassen til å danne varmebelastende strømninger på baksiden.

Gassens evne til å opprettholde egen forbrenning når tennkilden fjernes, har vært eksperimentelt undersøkt. Gasstrømmen ut av et sett med sylinderformede dyser er studert. Det er laget en modell for øvre og nedre slokkegrense hvor en kritisk diameter på 14 mm er funnet. Det betyr at antente utslipp med større diameter bare svært unntaksvis vil slokke av seg selv.

Det er også gjort målinger av et beskyttende vanngardins evne til å absorbere varmestråling ved forbrenning av olje og gass fra en rigg hvor det var spesielt høyt brønntrykk. Målingene har vært sammenholdt med en teoretisk modell, og det er målt en noe høyere absorbering av varme enn hva modellen tilsier. Det ble ikke funnet grunnlag for å si at den teoretiske modellen må justeres. Denne siste delen av arbeidet må anses som et første steg i et fagfelt hvor det eksisterer lite tilgjengelig informasjon.

Personalia:
Leiv Anfin Drange er født i Haugesund i 1964. Han er utdannet sivilingeniør i 1987. Ph.d.- avhandlingen er utført ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved UiB. Eksperimentene er utført ved ResQ i Haugesund og på Kristinfeltet i Norskehavet. Veiledere har vært Rolf Eckhoff og Bjørn J. Arntzen fra UiB, og Torgrim Log fra HSH. Drange er i dag ansatt ved Statoil ASA Kårstø.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Metoder for CO2-fjerning i gasskraftverk”
Sted: Sted: Rom 366, IFT

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2011, kl. 10:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Leiv Anfin Drange, tlf 900 19 769, epost: leiv.drange@gmail.com
Bjørn Johan Arntzen, tlf 55 58 28 11, epost: bjorn.arntzen@ift.uib.no,

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side