Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Erstatningsansvar for villedende informasjon

Jan Ove Færstad   

Jan-Ove Færstad disputerer fredag 28. januar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Erstatningsansvar for villedende informasjon”

Dagens samfunn kan beskrives som et informasjonssamfunn hvor tjenesteytende kommunikasjons- og informasjonsnæringer dominerer økonomien, og hvor distribuert informasjon utgjør et stadig viktigere beslutningsgrunnlag både for næringsdrivende og privatpersoner. Dette medfører at samfunnsaktørene blir sårbare for økonomiske tap dersom den distribuerte informasjonen viser seg å være uriktig eller villedende. I avhandlingen drøftes spørsmålet om, og i hvilke situasjoner, en informasjonsgiver kan bli erstatningsansvarlig for tap som oppstår som en følge av at beslutninger treffes på grunnlag av villedende informasjonen.

En grunnleggende premiss for drøftelsen av erstatningsansvaret for villedende informasjon er at et økonomisk tap i slike situasjoner forutsetter en viss grad av samhandling mellom den som gir informasjon, og den som innretter seg i tillit til den. Utgangspunktet må derfor være å finne en balanse mellom informasjonsmottakerens ønske om kompensasjon for tap som oppstår dersom det viser seg at informasjonen var villedende, og informasjonsgiverens ønske om å kunne gi informasjon uten å risikere et omfattende erstatningsansvar eller eventuelt å måtte pådra seg enorme kostnader for å kvalitetssikre informasjonen.

I avhandlingen utvikles en argumentasjonsmetode som er til hjelp for rettsanvendere som skal avklare dette balansepunktet i konkrete erstatningssaker. Avhandlingen bidrar på denne måten til å forenkle og klargjøre argumentasjonen i saker som gjelder erstatningsansvaret for villedende informasjon.

Sentralt står spørsmålet om hva som skal til for at en mottaker av informasjon skal kunne stole på den informasjonen som blir presentert på det aktuelle samfunnsområdet. Her vil særlig givers og mottakers ulike roller, forholdet mellom dem, og sammenhengen informasjonen blir gitt i, ha betydning. Spørsmålet blir videre sett i lys av samfunnets mer generelle behov for informasjonsflyt og korrekt informasjon, samt behovet for korrekt informasjon på det aktuelle samfunnsområdet.

Personalia:
Jan-Ove Færstad er født og oppvokst i Bergen. Han fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap i 2005 ved Universitetet i Bergen. I perioden 2005 til 2010 har han arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved det Juridiske Fakultet på Universitetet i Bergen, der han har skrevet sin avhandling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.01.2011, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Erstatningsansvar for villedende markedsføring – særlig i lys av direktiv 2005/29/EF”
Sted: , Auditorium 2, Juridisk Fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.01.2011, kl. 10:15, , Auditorium 2, Juridisk Fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1

Kontaktpersoner:
Jan-Ove Færstad, tlf 55 58 96 32, epost: Jan-ove.farstad@jur.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side