Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mindre smerte og færre tilbakefall for kroniske ryggplager

Kjartan Vibe Fersum   

Kjartan Vibe Fersum disputerer onsdag 27. april for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain”.

Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85 prosent av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett behandling, men nesten halvparten kan få tilbakefall og langvarige symptomer. Som et resultat av å ikke få en spesifikk diagnose har det resultert i usikkerhet omkring hvilken behandling som hjelper for hvem. Til tross for mange studier på kroniske ryggplager, er det ikke bevis for at enkelttiltak rettet mot dette komplekse problemet har ført frem. Nyere forskning viser at disse plagene ofte er sammensatt av uhensiktsmessige kognitive, bevegelses- og livsstilsmessige komponenter som er med på å skape en ond smertesirkel. Det foreligger få utprøvde klassifikasjonssystem for ryggsmerter som tar utgangspunkt i både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Disse har heller ikke vært testet i randomiserte kontrollerte studier. Professor Peter O’Sullivan fra Australia har siden 1997 jobbet med et klassifikasjonssystem som inkorporerer alle disse ulike dimensjonene i undersøkelse og behandling av de bakenforliggende mekanismer hos kroniske ryggpasienter.

Avhandlingen inneholder tre deler. Den første delen er en litteraturstudie som viser at klassifikasjonsbasert behandling for kroniske ryggplager har vært svært lite benyttet. Andre del dokumenterer god enighet mellom ulike testere i klassifisering og støtter systemet til O’Sullivan. Siste del har bestått i å teste dette systemet på kroniske ryggpasienter opp mot tradisjonell manuellterapi og øvelser i en randomisert kontrollert studie. Klassifikasjonsbasert behandling resulterte i betydelig mindre smerte, bedre funksjon, færre tilbakefall og mindre sykefravær, både på kort og lang sikt.

Personalia:
Kjartan Vibe Fersum er født i 1970 i Bergen. Han ble utdannet fysioterapeut ved Northumbria University i Newcastle, UK, i 1996 og tok mastergrad i manuellterapi ved Curtin University, Perth, Australia, i 1999. Siden mai 2005 har han arbeidet med sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap, under veiledning av Alice Kvåle og Jan Sture Skouen, med Peter O’Sullivan fra Curtin som medveileder. Vibe Fersum jobber i tillegg som privat praktiserende manuellterapeut ved Centrum Fysioterapi i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2011, kl. 15.00. Oppgitt emne: "The O'Sullivan Classification System for low back pain: underlying principles and implications for clinical practice"
Sted: Bygg for biologiske basalfag (Auditorium 2), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2011, kl. 10.15, Bygg for biologiske basalfag (Auditorium 2), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Kjartan Vibe Fersum: 41420702, epost: kjartan.fersum@isf.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side