Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oligopolproblemet – når få, store aktører dominerer markedet

Ronny Gjendemsjø   

Ronny Gjendemsjø disputerer fredag 8. april for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oligopolproblemet – Om anvendelsen av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol”

I avhandlingen vurderes det i hvilken grad stilltiende koordinerte priser i et oligopol er en overtredelse av EU-konkurranserettens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid (TFEU art. 101) og forbudet mot misbruk av en dominerende stilling (TFEU art. 102). Avhandlingen er også relevant for den norske konkurranseloven § 10 og § 11 som inneholder de samme forbudene i norsk rett.

Et oligopol er et marked hvor noen få store tilbydere står for mesteparten av salget. Eksempler på slike markeder er nasjonale markeder for flytransport, og bensinstasjonmarkedet. På oligopolmarkeder kan foretakene oppnå en stilltiende koordinering, dersom de hele tiden lett kan observere hverandres atferd, og de raskt kan reagere på hverandres atferd. Stilltiende koordinering vil si at foretakene uten å samarbeide med hverandre, og uten at det er kontakt mellom foretakene, koordinerer sin atferd på markedet.

I avhandlingen drøftes det i hvilken grad en slik stilltiende koordinering oppfyller vilkårene om avtale eller en samordnet praksis i forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, og om atferden kan være en overtredelse av forbudet mot misbruk av en dominerende stilling. På bakgrunn av en analyse av vilkårene om en avtale eller en samordnet praksis, konkluderes det med at en stilltiende koordinering ikke kan oppfylle disse vilkårene. Det konkluderes videre med at disse vilkårene ikke bør utvides til å omfatte stilltiende koordinering.

I vurderingen av om stilltiende koordinering kan være et misbruk av en dominerende stilling, konkluderes det for det første med at foretakene i et oligopol må regnes som kollektivt dominerende dersom markedsforholdene gjør det mulig for foretakene å koordinere deres atferd og å opptre uavhengig av deres aktuelle og potensielle konkurrenter. Det vurderes deretter om en stilltiende koordinering av prisatferden er et misbruk av en slik stilling. Konklusjonen er at en stilltiende koordinering i utgangspunktet må anses som et misbruk, dersom den fører til urimelig høye priser. Det påpekes imidlertid at det i praksis kan være vanskelig å bevise at foretakenes priser er urimelig høye.

Personalia:
Ronny Gjendemsjø er født i Molde og oppvokst i Elnesvågen. Han ble i 2003 cand.jur ved Universitetet i Bergen. I perioden 2004 til 2010 har han arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, der han har skrevet sin avhandling. I dag har han en stilling som er delt mellom Konkurransetilsynet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.04.2011, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Betydningen av den nye målsetningen om sosial markedsøkonomi for konkurranseretten”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.04.2011, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Ronny Gjendemsjø, tlf. 55 58 98 86, epost: ronny.gjendemsjo@jur.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side