Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fører dykking til dårlig hørsel og balanse?

Frederik Kragerud Goplen   

Frederik Kragerud Goplen disputerer fredag 10. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Effects of diving on hearing and balance».

Norsk samfunns- og næringsliv er i stor grad avhengig av dykkere, som utfører anleggsarbeid og bergingsoppdrag langs hele kysten i tillegg til vedlikehold av oppdrettsanlegg og oljeinstallasjoner. Dykking er også en populær fritidsaktivitet med om lag 100 000 registrerte sportsdykkere her til lands.

Dykking skiller seg fra andre aktiviteter ved at kroppen utsettes for høyt trykk. Øret – som inneholder sanseorganene for hørsel og balanse – er særlig følsomt for trykkendringer, og øreskader er det vanligste medisinske problemet ved dykking. Dette kan føre til hørselstap, svimmelhet og balanseproblemer, symptomer som dersom de vedvarer, kan gi betydelig redusert livskvalitet.

I sitt doktorgradsarbeid har Goplen undersøkt 230 dykkere som arbeidet på den norske kontinentalsokkelen før 1990. I tillegg er 67 yngre yrkesdykkere fulgt i seks år fra de gikk ut fra Statens dykkerskole. Det er også gjort balanseundersøkelser av 8 dykkere før, under og etter et kammerdykk til 240 meter.

Studiene dokumenterer kortsiktige og langsiktige effekter av dykking på hørsel og balanse. Det er funnet økt risiko for hørselstap, svimmelhet og balanseproblemer blant noen grupper av yrkesdykkere. Disse problemene synes å ha sammenheng med støypåvirkning og akutte skader som trykkskader (barotraumer) og trykkfallsyke. Derimot er det ikke funnet sammenheng mellom skader på hørsel og balanse og hyppig dykking i seg selv.

Personalia:
Frederik Kragerud Goplen er født i Tønsberg i 1968. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1993 og arbeider som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Institutt for kirurgiske fag. Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært Stein Helge Glad Nordahl og Otto Inge Molvær.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: Differensialdiagnostiske problem og mulige patofysiologiske mekanismer ved hørsel- og balanseforstyrrelse under og etter dykking
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Frederik Goplen, tlf. 55 97 27 00, epost: frederik.goplen@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side