Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Legevakta, høy aktivitet og trygge vurderinger

Elisabeth Holm Hansen   

Elisabeth Holm Hansen disputerer fredag 18. november 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Monitoring activities in out-of-hours emergency primary care in Norway. A special emphasis on nurses telephone triage and counselling”.

Gjennom etablering av et representativt utvalg av legevakter i Norge ble alle henvendelser og aktiviteter registrert kontinuerlig gjennom et helt år. I de samme legevaktene ble sykepleiernes fastsetting av hastegrader undersøkt. I en stor legevakt ble det også undersøkt om innringerne forstod rådene som ble gitt av sykepleier på telefonen, i hvilken grad de fulgte rådene og hva kontakten førte til.

Studiene har avdekket store variasjoner i henvendelser til legevakt med høyest kontaktrate for barn og eldre. Norge hadde den høyeste kontaktraten til legevakt sammenlignet med studier fra andre land, med unntak av Danmark. Tilstander som ikke haster utgjorde 76 % av alle henvendelsene og 2 % var akutte, alvorlige tilstander. Legekonsultasjoner utgjorde 63 %, mens sykebesøksandelen og utrykning av lege og ambulanse var lav. Dersom pasienter kontaktet legevakten på telefonen endte 55 % av kontaktene i en legekonsultasjon, mens 91 % av kontaktene endte i en legekonsultasjon når pasientene møtte direkte opp på legevakten. Sykepleierne håndterte 24 % av alle kontaktene.

Sykepleiernes fastsetting av hastegrad viste totalt 77 % korrekte vurderinger i henhold til Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp. Studien fant en undervurdering av hastegrad som var betydelig lavere enn tilsvarende studier i andre land. Samsvar mellom sykepleiernes vurderinger var høy og revurderingene viste god konsistens.
Av innringerne som fikk råd av sykepleier på telefonen sa 99 % at de forstod rådene, og flesteparten sa de fulgte dem. Ved sammenligning av lydlogg var det diskrepans på 18 % i forståelse av rådene. Innringere som ikke snakket flytende norsk var mindre trygge på sykepleierne, og fulgte rådene i mindre grad enn andre innringere. Etter kontakt med sykepleier kontaktet 22 % av innringerne fastlegen, enten fordi de var bedt om det eller fordi de var usikre. 11 % av pasientene re-kontaktet legevakten. Sykepleierne ble utfordret på faglighet, kommunikasjon og forsikring om at rådene var forstått.

Personalia:
Elisabeth Holm Hansen (f.1957) er utdannet sykepleier med videreutdanning i forebyggende helsearbeid og er Master of Public Health (MPH) fra Universitetet i Tromsø. Hun har blant annet arbeidet som sykepleier og leder ved Skien interkommunal legevakt i 15 år, vært leder for Stiftelsen GRUK (nå Kunnskapssenteret) i 5 år og har jobbet ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse i Bergen siden 2005, der hun nå jobber som forsker i full stilling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.11.2011, kl. 10.30. Oppgitt emne: På hvilke viktige områder innenfor primærhelsetjenesten kan sykepleiere erstatte leger? En kunnskapsbasert tilnærming med henblikk på norske forhold
Sted: Auditorium 1, BB-bygget Haukeland, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2011, kl. 12.00, Auditorium 1, BB-bygget Haukeland, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Elisabeth Holm Hansen, 90070093, epost: elisabeth.holm-hansen@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side