Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beregning av overflatestrøm i havet fra satellitt

Morten Wergeland Hansen   

Morten Wergeland Hansen disputerer fredag 7. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sea Surface Range Doppler Velocity Retrievals from Synthetic Aperture Radar”

I avhandlingen presenterer Hansen en ny metode for beregning av bevegelse i havets overflate fra satellitt. En syntetisk aperture radar (SAR) sender ut mikrobølger mot havoverflaten og registrerer det tilbakereflekterte signalet. Bevegelse i havoverflaten langs radarens synsretning vil gi opphav til en frekvensendring, et såkalt Dopplerskift, i det returnerte signalet. Ved å sammenstille vindobservasjoner fra andre målemetoder mot Dopplerskiftet er det utviklet en modell som brukes til å beregne et teoretisk Dopplerskift fra en gitt vindhastighet og –retning. Ved å trekke dette vind-induserte Dopplerskiftet fra det målte, sitter vi igjen med et estimat på strømhastighet i radarens synsretning.

Metoden er anvendt på innstrømningen av Atlanterhavsvann til Norskehavet. Forbedret kunnskap om denne innstrømmingen er blant annet viktig i klimaforskningen for å beregne varmetransport mellom det nordlige Atlanterhav og Arktis. Resultatene er sammenlignet med målinger fra både drivende og forankrede bøyer, samt andre satellittdata. Disse sammenligningene er lovende og viser at metoden kan brukes for å beregne romlige og tidsmessige variasjoner i havets overflatestrøm.

Personalia:
Morten Wergeland Hansen har en mastergrad i astronomi fra Universitetet i Oslo i 2004 og en mastergrad i romteknologi fra International Space University i Strasbourg, Frankrike, i 2006. I februar 2007 ble han ansatt som forskningsassistent ved Nansensenteret i Bergen, hvor han senere påbegynte doktorgradsstudiene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.09.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: “Air-sea interaction and influences on microwave remote sensing of wind stress”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Insitutt

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2011, kl. 10.15, Auditoriet, Nansensenteret Bergen

Kontaktpersoner:
Morten Wergeland Hansen, tlf: 55 20 58 22, epost: morten.hansen@nersc.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side