Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mekanismer ved kreft i bukspyttkjertelen

Heike Immervoll   

Heike Immervoll disputerer torsdag 16. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Molecular and stem cell markers in pancreatic ductal adenocarcinoma. A study of the KRAS pathway, CD133 and CD44”.

Kreft i bukspyttkjertelen er en svært alvorlig sykdom og den femte vanligste årsaken til at mennesker dør av kreft i Norge. Bare kreft i lunger, tykktarm, prostata og bryst tar flere liv. Mange pasienter kommer sent til behandling ved bukspyttkjertelkreft. Svulstene er som oftest motstandsdyktige både mot stråling og cellegift og bare et mindretall av pasientene kan opereres. Det er derfor et stort behov for både tidligere diagnostikk og mer effektiv behandling ved denne sykdommen.

Målet med Immervolls prosjekt har vært å bidra til økt kunnskap om mekanismene bak bukspyttkjertelkreft ved å undersøke bestemte gener og proteiner i disse svulstene. Hun har brukt et lasermikroskop til nøyaktig å skjære kreftcellene ut fra vevet omkring, og fant da at genet KRAS er mutert i hele 90% av svulstene. Dette gjør kreft i bukspyttkjertelen til den kreftformen som har høyest forekomst av overaktivt KRAS-protein.

Immervoll har dessuten studert to proteiner som kjennetegner stamceller. Dette er celler som gir opphav til organene og som fornyer kroppens vev, og nyere forskning har vist at disse cellene kan være viktige i kreftutvikling. Immervoll fant en gruppe celler i bukspyttkjertelen som samtidig uttrykte to stamcelle-proteiner på hver sin del av celleoverflaten. Disse proteinene ble påvist både i normalt vev fra bukspyttkjertelen og i kreftsvulstene, og kan tenkes å være et kjennetegn på de cellene hvor kreften oppstår. Proteinene var lokalisert på kreftcellenes overflate og er dermed tilgjengelig for behandling basert på molekyler som kan binde seg til dem.

Personalia:
Heike Immervoll (f. 1958) er cand. med. fra Universitetet i Wien 1985, og har i perioden 2002-2010 vært ansatt som overlege ved Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssjukehus. Hun er nå overlege i patologi ved Ålesund sjukehus. Immervoll har utført doktorgradsarbeidet som stipendiat ved Gades institutt, Universitetet i Bergen under veiledning av professor Anders Molven. Prosjektet har i hovedsak vært finansiert av Helse Vest med tilleggsstøtte fra Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: “The hedgehog signalling pathway - possible functions in the oncogenesis of pancreatic adenocarcinoma”
Sted: Birkhaugsalen, 3. et., Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2011, kl. 11.00, Birkhaugsalen, 3. et., Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Heike Immervoll, tlf: 90807574, epost: heike.immervoll@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side