Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Teaterfaget inn i medisinutdanningen

Torild Jacobsen   

Torild Jacobsen disputerer torsdag 20. januar for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Fiksjonsbasert kommunikasjonstrening i medisinsk utdannelse - med bruk av teaterfaglige virkemidler".

Avhandlingen bidrar til å undersøke en type kommunikasjonstrening som baserer seg på bruk av simulanter som pasienter.

Jacobsen har benyttet tre ulike metoder; abduksjon, nærlesning og systematisk tekstkondensering. Abduksjon er en tredje forklarings- og forståelsessats i tillegg til deduksjon og induksjon. Nærlesning er en litteraturvitenskaplig analysemåte. Systematisk tekstkondensering er en analysemetode for analyse av kvalitative data. Et viktig poeng med benytte flere ulike metoder har vært å undersøke de ulike fenomenene knyttet til simulering fra forskjellige vinkler og perspektiver.

Å benytte simulerte pasienter i kommunikasjonstrening er den vanligste form for trening ved universiteter i Nord-Amerika og store deler av Europa. I Skandinavia benyttes simulerte pasienter mindre systematisk.

I avhandlingen legges det vekt på pragmatisk anvendbarhet og overføringsverdi til andre profesjonsutdannelser hvor menneskelig interaksjon inngår.

Empirisk materiale er hentet fra to ulike undervisningsmodeller, hvor simulerte pasienter er sentralt.

Avhandlingen søker Jacobsen å synliggjøre hvordan grep og teknikker fra teaterfaget kan være med på å styrke simulantens troverdighet og muligheter i samspillet med studenten og gjennom det, øke studentens læringsutbytte.

Veiledere har vært professor i drama/teater Bjørn Rasmussen, NTNU, førsteamanuensis Målfrid Råheim, UiB og professor Margret Lepp, Göteborgs universitet.

Personalia:
Torild Jacobsen er født i Oslo, men har vært bosatt i Bergen siden 1978. Hun er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøyskole i 1977 og cand. philol. fra Høyskolen i Bergen i 2002.
Jacobsen har vært fast ansatt skuespiller ved Den Nationale Scene fra 1978- 1993. Siden 2003 har hun arbeidet som underviser, simulert pasient og trener av simulanter ved klinisk kommunikasjons trening ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for samfunnsvitenskaplige fag, Universitetet i Bergen, der Jacobsen var stipendiat i perioden 2005- 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.01.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: Kunnskap og læring i kommunikasjonstrening av medisinske studenter med teatrale virkemiddel
Sted: Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2011, kl. 11:30, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Torild Jacobsen, tlf: 55 58 6125,, epost: torild.jacobsen@isf.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side