Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Holdninger i demensomsorgen

Sundaran Kada   

Sundaran Kada disputerer onsdag 28. september for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Dementia care quality: A study of health professionals’ attitudes”.

Antall personer med demens vil øke i årene som kommer, i hovedsak fordi det blir mange flere eldre i befolkningen. Dette vil gi utfordringer i forhold til hvordan vi behandler disse menneskene, både hjemme og i institusjon. Vi vet at mange av dem vil ha behov for omsorg i sykehjem for kortere eller lengre tid. Hvordan vil vi møte dette, og hvordan er holdningene og kvaliteten innen demensomsorgen?

Formålet med arbeidet har vært å studere kvalitet og helsepersonalets holdninger til personer med demens og demensomsorg. Arbeidet er basert på tre studier. Den første studien undersøkte kvalitet og relevans på henvisninger til spesialister. Den neste studien undersøkte kvalitet av svarbrev fra spesialister og allmennpraktikernes tilfredshet med svarbrevene. For begge studiene ser man på hvordan henvisninger og svarbrev oppfyller forventede krav til innhold, og det gjøres en subjektiv evaluering av kvalitet, relevans og vurderinger. Basert på dette vurderte man holdninger indirekte. Studiene er basert på 135 henvisninger og 135 svarbrev fra år 2002. Den siste studien undersøkte holdninger hos pleiepersonale ved hjelp av et spørreskjema fra 14 sykehjem og en geriatrisk avdeling i Bergen, hvor 291 respondenter deltok.

Den første studien viste mangelfull klinisk informasjon hva gjelder sykehistorie (anamnese), hukommelsestester, bildediagnostiske undersøkelser og blodprøver. Videre er det ikke enighet allmennpraktikere imellom og mellom allmennpraktikere og spesialister om kvalitet og relevans av henvisningene. I den andre studien vurderes kvaliteten på svarbrevene som god, og allmennpraktikerne er fornøyde med innholdet. Likevel var mange svarbrev mangelfulle. I den tredje studien rapporteres det generelt positiv holdninger hos pleiepersonalet, men det er signifikante forskjeller i holdninger til personer med demens mellom personalgrupper med ulik utdanningsbakgrunn.

De indirekte fortolkningene av funnene fra de to første studiene gir mistanke om mindre positive holdninger til demens hos allmennpraktikere noe som internasjonale studier også antyder. Hos pleiepersonalet ved sykehjemmene er det generelt gode holdninger, spesielt blant sykepleiere. Dette gir indikasjoner om at utdanning og opplysning vil kunne bedre kvaliteten i omsorgen og kanskje generere bedre holdninger.

Personalia:
Sundaran Kada er født i India og er utdannet radiograf. Han har cand.san. grad fra UiB, Medisinsk og Psykologisk fakultet (1997). Han har tidligere vært ansatt som radiograf ved Haukeland sykehus og han har vært ansatt som lærer ved Høgskolen i Bergen siden 1984. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Veiledere er overlege dr. med. Jonn Terje Geitung og prof. emeritus dr. med. Harald Nygaard.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.09.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Kan nasjonale veiledere om diagnostikk og kartlegging av demens bidra til bedre demensomsorg?
Sted: Storauditorium, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.09.2011, kl. 11.30, Storauditorium, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Sundaran Kada, tlf. 95220344, epost: sundaran.kada@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side