Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vegetasjonsendringer i Nord-Europa over de siste 100 år

Jutta Kapfer   

Jutta Kapfer disputerer fredag 4. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Last-century vegetational changes in northern Europe ”

Økosystemet er hele tiden under påvirkning av forskjellige miljøfaktorer og disse endrer seg hele tiden. I de siste ti-årene har menneskerelaterte faktorer, som for eksempel endringer i landbruk og klima, stått for en større og større del av endringene. For å beskrive endringer i vegetasjonen i forskjellige områder i Nord-Europa har Kapfer re-samplet historiske datasett som opprinnelig var samlet inn av forskjellige norske og svenske botanikere for 50-100 år siden.

En re-sampling av vegetasjonen i Sikkilsdalen i Jotunheimen viser tydelig at plantene har gått oppover i fjellet fra 1930 til i dag. I gjennomsnitt ble artene funnet 40 til 100 m høyere i dag enn for 80 år siden, avhengig av hvilken del av plantenes utbredelse man ser på. De artene som har gått mest opp var de artene som fra før vokste i de høyalpine områdene i tillegg til arter som finnes i snøleiene.

En myr i Sør-Sverige som første gang ble analysert i 1954 viser også klare endringer i sammensetningen av vegetasjonen. Typiske myrarter, som for eksempel sivblom, ble ikke funnet igjen i 2008 og flere arter av trær og dvergbusker har blitt vanligere.

På Jan Mayen har endringene vært mer moderate. Antall arter i de undersøkte vegetasjonstypene er uendret og kun én art er funnet ny på øya i 2010. Likevel har sammensetningen av vegetasjonen endret seg. Musøre og flere gressarter har blitt vanligere enn de var før, mens flere sildrearter har minket.

Kapfer har også sammenlignet endringer i 15 forskjellige områder. Denne analysen viser at vegetasjonen i de fleste av de undersøkte områdene har endret seg mer enn det som kan forventes bare ved tilfeldigheter. Mange av de observerte endringene i vegetasjonen kan forklares med direkte og indirekte effekter av endringer i klima. Dette endrer konkurranseforholdene mellom arter og endrer også tilgangen på vann og næringsstoffer. Endringer i landbruk er også en viktig faktor for de observerte endringene i vegetasjonen av Nord-Europa over de siste 100 år.

Personalia:
Jutta Kapfer er født i 1980 og vokste opp i Burghagel i Bayern, Tyskland. Hun er utdannet som Diplom Geoøkolog ved Universitetet i Bayreuth i 2008. Siden har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Biologi i en stilling finansiert av Det Norske Forskningsrådet. Veiledere har vært Førsteaman. John-Arvid Grytnes og Prof. H. John B. Birks.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.10.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”The importance of long-term ecological studies”
Sted: Thormøhlensgate 53A, BIO-byggene, A-Blokken, rom K1

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.11.2011, kl. 13.15, Høyteknologisenteret, Stort Auditorium

Kontaktpersoner:
Jutta Kapfer, tlf.: 55 58 81 27, epost: Jutta.Kapfer@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side