Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

CO2 i Nordatlanteren påvirkes av sirkulasjonsendringer

Siv Kari Lauvset   

Siv Kari Lauvset disputerer fredag 11. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Transport of inorganic carbon through, within, and below the ocean surface.”

Hun har studert transport av karbon gjennom, i og under havets overflate, med et spesielt fokus på de nordiske havene. I sin doktorgradsavhandling presenterer hun blant annet de første direkte målinger av CO2-fluksen mellom hav og atmosfære i de nordiske havene. Resultatene som er presentert i avhandlingen øker vår kunnskap av trendene og variabiliteten som er observert i det Nordatlantiske karbonsluket de siste 15-20 årene. Avhandlingen bidrar også til bedre forståelse av mulige fremtidige tilbakekoblingsmekanismer for det globale karbonsluket i havet.

Mye av den CO2 som vi mennesker slipper ut ved bruk av fossile brensel blir tatt opp i havet gjennom biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Derfor er det viktig å forstå hvordan disse prosessene fungerer slik at karbon transporteres gjennom havoverflaten, inne i overflatelaget og ned i dyphavet.

Et hovedfunn i Lauvsets avhandling er at sirkulasjonsendringer i Nordatlanteren påvirker den storskala distribusjonen av CO2 i havets overflatelag. De siste to tiårene er det observert store endringer i CO2 innholdet i Nordatlanteren, men siden endringer i sirkulasjon er en reversibel prosess tyder det på at endringene i karbonkjemien også er reversibel. Dette har stor betydning for vår forståelse av hva som kan skje med karbonsyklusen i havet i fremtiden.

I avhandlingen er også vertikal transport av karbon og blandingsprosesser i dyphavet studert. En ny metode, som bruker karbon til å analysere og forstå prosessene som danner dypvann i de nordiske hav, er blitt introdusert. Denne metoden viser at karbon er en svært nyttig parameter også i studier av fysiske prosesser som vannmasseformasjon.

Personalia:
Siv Kari Lauvset (1980) er oppvokst på Hell i Nord-Trøndelag. Hun fullførte mastergraden i kjemisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2007 og har siden 2008 vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk Institutt, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom prosjektet Carbon-Heat. Veiledere har vært Are Olsen, Ingunn Skjelvan, Karen Assmann og Truls Johannessen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2011, kl. 11:15. Oppgitt emne: ”Southern Ocean as a regulator for atmospheric CO2, past and present.”
Sted: Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.03.2011, kl. 10:15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3

Kontaktpersoner:
Siv Kari Lauvset, tlf 555 89834, epost: siv.lauvset@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side