Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Finansiering av aksjeselskap

Hugo Matre   

Hugo P. Matre disputerer fredag 29. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studier i det skatterettslige rentefradraget – med særlig sikte på hybridfinansiering av aksjeselskaper"

Aksjeselskap kan finansieres på ulike måter innenfor rammen av kontraktsfriheten og aksjelovens krav til selskapskapital. Utviklingen i kapitalmarkedene har siden 1980-tallet vært preget av en eksplosiv utvikling av stadig mer kompliserte finansielle instrument. Skatte- og selskapslovgivningen har i liten grad fulgt opp denne utviklingen, og bygger fortsatt på et grunnleggende skille mellom gjeld og egenkapital. Skillet har blant annet betydning for om avkastningen er fradragsberettiget som rente for selskapet som betaler.

Utviklingen har medført at aksjeselskap ofte anvender finansieringsløsninger som inneholder trekk fra både gjeld og egenkapital. Såkalte hybride finansielle instrument bygger på en uendelig variasjon av rettigheter, basert på kriterier som ikke samsvarer med tradisjonelle aksjonær- eller kreditorposisjoner. Avhandlingen tar opp de grunnleggende rettslige kriterier for å klassifisere ulike finansieringsløsninger som gjeld eller egenkapital. Fremstillingen fokuserer på generelle kriterier, som vil være anvendelig ved behandlingen av ulike enkeltinstrument.

Fremstillingen tar også opp en del andre generelle problemstillinger knyttet til finansiering av aksjeselskap, som for eksempel når en finansieringspakke skal behandles samlet (integrert beskatning) og når de enkelte element skal beskattes hver for seg (dekomponering). Videre er forholdet mellom rentebegrepet og andre finansielle kostnader nærmere analysert.

Avhandlingen er i utgangspunktet basert på norsk rett. Ettersom de aktuelle finansieringsløsningene i stor grad anvendes i internasjonal sammenheng, er det også trukket inn materiale fra et større antall land med vestlig orientert økonomi.

Personalia:
Hugo P. Matre tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1991. Han har jobbet som advokatfullmektig i perioden 1991-1992. Fra 1992 til 2010 har han vært ansatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som amanuensis og førsteamanuensis. Han er partner hos Advokatfirmaet Schjødt fra 2011.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.04.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: ” Metodiske utfordringer ved bruk av selskapsrettslige begrep i skatteretten”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.04.2011, kl. 12:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Kontaktpersoner:
Hugo P. Matre, telefon: 400 16 000, , epost: hugo.matre@schjodt.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side