Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mellommenneskelige prosesser i psykoterapi

Christian Moltu   

Christian Moltu disputerer tirsdag 08.03.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Being a therapist in difficult therapeutic impasses. A hermeneutic-phenomenological analysis of skilled psychotherapists’ experiences, needs, and strategies in difficult therapies ending well”

Psykoterapi er en meget virksom behandlingsmåte for ulike psykiske lidelser. Det finnes i dag flere ulike retninger som baserer seg på forskning, og de viktigste tilnærmingene i feltet viser tilnærmet lik effekt. Forskningsfokuset de senere årene har derfor rettet seg mot de mellommenneskelige prosessene som er felles innen de ulike tilnærmingene. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hva disse mellommenneskelige prosessene er.

Moltu har gjennomført dybdeintervjuer med psykologspesialister og psykiatere om deres erfaringer med spesielt vanskelige terapiprosesser som til slutt har utviklet seg konstruktivt. Målsetningen var å få tilgang til erfaringer med viktige terapiprosesser fra informanter som jobbet godt med dem. Intervjuene ble analysert ved hjelp av en kvalitativ hermeneutisk-fenomenologisk forskningsmetode.

Funnene gir en utforskning av hva god terapeutisk tilstedeværelse består i fra terapeutenes erfaring, og hvilke prosesser som kan presse terapeuten ut av en slik tilstedeværelse. Disse funnene er særlig relevant i forhold til utfordringer med terapier som blir avsluttet uten bedring, såkalt drop out. Studien diskuterer hvordan prosesser i terapeuten kan medvirke til dette, og gir holdepunkter for hvordan en som terapeut kan jobbe for å unngå å bidra negativt i terapien.

Videre utforskes terapeuters behov i arbeidet med særdeles vanskelige terapiprosesser. Gitte former for samspill med andre utenfor terapisituasjonen synes å være avgjørende for å jobbe terapeutisk. Disse funnene er spesielt viktige for å forstå hvilke behov terapeuter har i sine relasjoner utenfor terapi, for å kunne jobbe faglig godt med pasienter. Videre drøftes sammenhengen mellom låste terapiprosesser og kroppslige spenninger og forvirringstilstander hos terapeuter.

Personalia:
Christian Moltu (født 1979) fullførte profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) ved Universitetet i Bergen i 2007. Han har vært ansatt som klinisk psykolog ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, og har gjennomført doktorgradsarbeidet i deler av sin stilling. Moltu har lenge vært spesielt interessert i relasjonelle og intersubjektive prosesser i psykoterapi og har publisert artikler om dette nasjonalt og internasjonalt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.03.2011, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Hvordan kan den relasjonelle psykoterapeut dra nytte av elementer fra klassisk psykoanalyse?"
Sted: Det Psykologiske Fakultet, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.03.2011, kl. 10:15, Det Psykologiske Fakultet, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Christian Moltu, tlf 92 26 96 91 , epost: christian.moltu@helse-forde.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side