Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utfordringer ved demensdiagnostikk

Mala Naik   

Mala Naik disputerer fredag 27. mai 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Diagnosing Dementia. Different approaches to improve the diagnostic workup in patients with dementia."

På verdensbasis lider hele 36 millioner mennesker demens. Tallet vil øke til 115 millioner personer i år 2050. I Norge har vi omtrent 65 000 mennesker med demens. I år 2050 forventes en fordobling, grunnet økende antall eldre.

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige lidelser som følge av sykdom/skade i hjernen. Alzheimers sykdom er den vanligste demensformen. Hukommelsessvikt, spesielt vansker med innlæring og lagring, er tidlige symptomer ved demens. I Norge brukes Verdens Helseorganisasjons kriterier for demensdiagnosen (ICD-10). Også andre har utarbeidet tilsvarende kriterier, f.eks. det amerikanske (DSM-IV). I praksis stilles diagnosen på bakgrunn av informasjon fra pårørende og intervju med pasient, klinisk undersøkelse, testing av kognitive funksjoner, billeddiagnostikk av hjernen og blodprøver.

Tidlig diagnose gir bedre mulighet til behandling og iverksetting av tiltak. Avhandlingen består av fire studier basert på erfaringer fra Geriatrisk poliklinikk, Haraldsplass Diakonale sykehus.

Sammenliknet med DSM-IV ansees demenskriteriene i ICD-10 som "dårligere" mht å diagnostisere tidlig demens. I studie 1 er er ICD-10 og DSM-IV kriteriene sammenlignet og funnet likeverdige.

Studie 2 tar for seg hvordan stress hos pårørende (spesielt kvinnelige ektefeller) påvirker opplevelsen av pasientens hukommelse og fungering i dagliglivet.

En viktig del av utredningen av demens er billedfremstilling av hjernen. De to vanligste metodene er computer tomografi (CT) og magnetisk resonans (MR). I Studie 3 er det vist at MR avdekker skader som skyldes blodforsyningen mye bedre enn CT. Dette kan være av betydning ved videre behandling.

Studie 4 er basert på en ny radiologisk teknikk som kan fremstille mulige brudd i hjernens nervebaner (Diffusion Tensor Imaging). Studien viser at demente pasienter med atferdssymptomer har brudd i pannelappens nervebaner.

De fire arbeidene som avhandlingen omfatter har som formål å bidra til bedre og mer målrettet diagnostikk av demens.

Personalia:
Mala Naik er født 11.april 1957 og avla sin embetseksamen i medisin i 1981 fra Universitet i Delhi, India. Hun har tatt sin turnustjeneste i Skottland og har jobbet i England i indremedisin og geriatri i 5 år. Hun ble spesialist i indremedisin og geriatri i 1995, og har jobbet som overlege på Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling på Haraldsplass Diakonale sykehus siden da. Naiks spesielle interesse er demens, spesielt med fokus på diagnostikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.05.2011, kl. 09.30. Oppgitt emne: "Verdi og praktisk anvendelse av biomarkører i demensdiagnostikken".
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2011, kl. 10.45, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Mala Naik, epost: naik.mala@isf.uib.no.

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side