Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Om å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen

Guy Notelaers   

Guy Notelaers disputerer fredag 25. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Workplace bullying. A risk control perspective.”

Mobbing på arbeidsplassen er et alvorlig problem for både ansatte og organisasjoner. I Guy Notelaers sitt doktorgradsarbeid foreslås flere skritt for å håndtere dette. I fire empiriske studier basert på store utvalg fra den belgiske arbeidsstyrken, har Notelaers identifisert ulike typer mobbeofre, forskjellige risikogrupper i arbeidslivet og kartlagt jobbrelaterte risikofaktorer.

Hovedfunnet i avhandlingen er at mobbing på arbeidsplassen ikke kan reduseres til et enten-eller fenomen. Det finnes mange ulike grader og ytringsformer der ansatte opplever seg utsatt for andres negative handlinger. Ulike offergrupper kan identifiseres, og disse er basert på både typer og utbredelse av rapportert negative atferd. Dette indikerer at mobbing på arbeidsplassen er en eskalerende prosess, der sluttresultatet er at en ender opp som et offer. Identifikasjon av risiko for å ende opp som et offer må derfor basere seg på nyanserte vurdering av risikogrupper og risikofaktorer i arbeidslivet.

I denne forbindelse dokumenterer Notelaers at belgiske arbeidstakere mellom 35 og 54 år, offentlige ansatte, håndverkere og ansatte i fødevareindustrien hadde signifikant større sjanse for å bli offer enn andre arbeidstakergrupper. Når det gjelder risikofaktorer i arbeidsmiljøet er sannsynligheten for å bli et mobbeoffer i høy grad relatert til det å oppleve høye krav i jobben, lav egenkontroll, jobbusikkerhet, rollekonflikter og det oppleve uklare forventninger i jobben.

Hovedkonklusjonen i Notelaers sin doktoravhandling er at konvensjonelle statistiske analyser kan være utilstrekkelige for å håndtere mobbing på arbeidsplassen på en systematisk måte. De er mangelfulle i forhold til å avdekke gjentagelsesaspektet i fenomenet mobbing. Med basis i at det finnes ulike typer og grader av mobbing peker Notelaers funn i retning av at en kan skreddersy tiltak med basis i hvilken type for mobbing det er tale om.

Professor Ståle Einarsen (UiB) og professor Hans De Witte (KU-Leuven, Belgia) har veiledet doktorgradsarbeidet.

Personalia:
Guy Notelaers (f.1968) er utdannet som Master in Political Sciences (KU-Leuven) og som Master in Statistics for the Social Sciences (KU-Brussel). Etter å ha forsket på stress i belgisk arbeidslivs i 10 år, flyttet han til Norge i 2008 for å jobbe som doktorgradskandidat ved Forskningsgruppen for Arbeidsmiljø, Ledelse og Konflikt ved UiB. Han skal fortsette sin forskning på mobbing ved FALK og som førstemanuensis ved Maastricht University School of Business and Economics.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.02.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Forebygging av mobbing på arbeidsplassen”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.02.2011, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Guy Notelaers, telefon 45 11 70 07, , epost: guy.notelaers@uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side