Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Russisk religiøs imperialisme i dag?

Jardar Østbø   

Jardar Østbø disputerer fredag 02.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The New Third Rome. Readings of a Russian Nationalist Myth”.

Etter Sovjetunionens fall har Russland opplevd en identitetskrise: Er det et imperium eller en nasjonalstat? Må man bekjenne seg til den ortodokse tro for å være en såkalt ekte russer? Svarene har potensielt dype politiske implikasjoner. I forsøkene på å definere hva Russland egentlig er, står historieskriving sentralt. Russiske nasjonalistiske intellektuelle skriver historien på nytt; ikke først og fremst på jakt etter fakta, men for å definere hva Russland bør være. Her spiller mytene en viktig rolle, og en av de viktigste er myten om Russland som Det tredje Rom.

I deler av vestlig historieskrivning framstilles denne nesten 500 år gamle idéen som en russisk nasjonal myte nærmest fra dag én, et bevis på at ekspansjonisme er et trekk ved den russiske nasjonale identiteten: Angivelig så russerne allerede fra middelalderen på seg selv som arvtakere etter Romerriket og Bysants og dermed utvalgt av Gud til å være ledere av et verdensimperium. Senere forskning på middelaldermanuskriptene har imidlertid vist at formuleringen opprinnelig var lite kjent, utelukkende religiøs og ikke hadde noe med imperialisme å gjøre.

Østbøs avhandling viser hvordan denne tanken til tross for dette har blitt en viktig byggestein i intellektuelle nasjonalisters redefinering av Russland de to siste tiårene. Studien har som utgangspunkt at sannheten ofte må vike for overbevisende myter når en levedyktig nasjonal mytologi skal konstrueres. “Myte” forstås ikke som “løgn”, men først og fremst som en meningsskapende fortelling. Fortellingen om Det tredje Rom, slik den framstår i dag, berører to sentrale spørsmål for den russiske nasjonale identiteten, nemlig landets territorielle status og ortodoksiens betydning. Den opptrer i ulike varianter og på forskjellige nivåer, og har således i seg selv ikke noe imperialistisk innhold, men er heller ikke kun religiøs.

Personalia:
Jardar Nuland Østbø (f. 1974) er oppvokst i Lørenskog i Akershus. Han er cand.mag. fra Universitetet i Oslo med blant annet fagene Russland- og Øst-Europa-kunnskap og idéhistorie og cand.philol. med hovedfag i russisk. Østbø var stipendiat ved Institutt for fremmedspråk, UiB 2007-11. Han har også arbeidet som høgskolelektor, tolk og oversetter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2011, kl. 16:00. Oppgitt emne: Post-Soviet Russian historical science and the definition of Russia.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2011, kl. 10.15, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Jardar Østbø, epost: jardar.Ostbo@if.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på . For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side