Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Søken etter nye kreftmedisiner fra marine mikroorganismer

Linn Silje Wathne Oftedal   

Linn Silje Wathne Oftedal disputerer fredag 11 februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Bioprospecting for novel cell death inducers with anti-leukaemic potential in culturable aquatic cyanobacteria and diatoms”.

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv form for blodkreft. Det er i dag et stort behov for nye medisiner og behandlingsmetoder for AML og andre kreftsykdommer. Medisiner brukt til behandling av AML blir i dag også ofte benyttet til å behandle andre former for kreftsykdommer.

Målet med Oftedal sitt forskningsarbeid var å finne ikke tidligere beskrevne forbindelser som fremkaller celledød i kreftceller, og undersøke om disse forbindelsene kunne benyttes innen medisin eller i cellebiologisk forskning.

Oftedal sin avhandling omhandler anti-leukemiske forbindelser fra mikroorganismene cyanobakterier og kiselalger. Hun har påvist at en høy andel av marine cyanobakterier og bunnlevende kiselalger inneholder forbindelser som fremkaller celledød, apoptose i AML-celler. Flere av disse forbindelsene har potensial som anti-leukemiske medisiner siden de fremkaller celledød i AML-celler, men ikke i normale celler. I tillegg har hun funnet flere potensielle anti-leukemiske forbindelser som dreper AML-celler resistente mot standard cellegiftbehandling, anthracycliner.

I sitt forskningsarbeid har Oftedal også isolert to nye forbindelser
som har cellemembraner som inneholder kolesterol som mål. Disse to nye
forbindelsene og deres aktivitet har ikke tidligere blitt funnet i
cyanobakterier.

Forskningen til Oftedal er dels grunnforskning og dels anvendt forskning, der et langsiktig mål er å finne forbindelser fra mikroorganismer som kan benyttes innen klinisk medisin eller medisinsk forskning.

Personalia:
Linn Silje Wathne Oftedal (f. 1976) er oppvokst på Ålgård utenfor Stavanger. Hun avla cand. scient. -graden i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2004. Hennes doktorgradsarbeid er utført ved Institutt for Biomedisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, med professor Stein Ove Døskeland og Dr. Lars Herfindal som veiledere. Arbeidet har vært støttet av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.01.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Isolation, biosynthesis and biological activity of the jamaicamides”
Sted: Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.02.2011, kl.10:15, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen

Kontaktpersoner:
Linn Silje Wathne Oftedal, tlf: 922 11 652, epost: linn.oftedal@biomed.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side