Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Håndleddsbrudd kan avsløre beinskjørhet

Jannike Øyen   

Jannike Øyen disputerer 25. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Low-energy fracture of the distal radius in middle-aged and elderly Norwegian women and men. Topics related to osteoporosis, fracture risk and vitamin D.”

Norge har en av de høyeste forekomster i verden av brudd som skyldes osteoporose (beinskjørhet). Håndleddsbrudd forekommer som oftest tidligere i livet enn hoftebrudd og kan være det første tegnet på osteoporose. Pasienter med håndleddsbrudd kan derfor være en velegnet gruppe til å avdekke og behandle osteoporose på et tidlig stadium. Studien er den største i sitt slag, og forekomst av osteoporose og vitamin D-mangel blant norske håndleddsbruddpasienter er tidligere ikke kjent.

Arbeidet er basert på håndleddsbruddpasienter som er 50 år og eldre og kommer i hovedsak fra Bergen. Pasienter fra Kristiansand og Skien er inkludert i det ene delarbeidet. En matchet kontrollgruppe fra Bergen er også inkludert. Deltakerne har fått målt beinmineraltetthet og vitamin D-nivå, samt svart på et spørreskjema.

Studien viser at 64 prosent av kvinnene og 49 prosent av mennene med håndleddsbrudd fra Bergen, Kristiansand og Skien har indikasjon for behandling av osteoporose. Forekomsten av osteoporose og moderat vitamin D-mangel er signifikant høyere hos bruddpasientene enn i kontrollgruppen.

Videre viser studien at pasienter med håndleddsbrudd bør få tilbud om utredning og eventuelt behandling for osteoporose og vitamin D-mangel. I dag er det generelt få av pasientene med håndleddsbrudd som blir utredet for osteoporose. Dette arbeidet er derfor viktig med tanke på behandlingsrutiner og forebyggende tiltak for å kunne redusere antall hoftebrudd på sikt.

Personalia:
Jannike Øyen (f. 1971) kommer fra Molde. Hun har bachelorgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og mastergrad i fysiologi og fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole i Oslo. Arbeidet utgår fra Institutt for kirurgiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Professor Leiv M. Hove har vært hovedveileder og PhD Clara Gram Gjesdal og PhD Christina Brudvik har vært medveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.02.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Risikofaktorer for distal radiusfraktur”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.02.2011, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jannike Øyen, tlf. 95773490, epost: jannike.oyen@kir.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side