Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Demens med Lewylegemer

Arild Rongve   

Arvid Rongve disputerer fredag 18. februar 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Dementia with Lewy Bodies. Identification, frequency and sleep disturbances. A cross-sectional dementia cohort study ”.

Lewylegemedemens eller demens med Lewylegemer (DLB) har vært kjent som en egen demensdiagnosede siste 14 årene. Personer med DLB har demens med synsforstyrrelser der de typisk ser personer eller dyr som ikke er til stede. Mange får symptomer på Parkinsons sykdom med stivhet og gangvansker og varierer mye i våkenhet og forvirringsgrad i løpet av dagen.

I første del av studien brukte Rongve nye reviderte diagnosekriterier og fant at 20 prosent av personene med demens som henvises til spesialisthelsetjenesten på Vestlandet har Lewylegemedemens. Andelen var den samme i ulike aldersgrupper og i ulike alvorlighetsgrupper av demens.

Rongve har også undersøkt hyppigheten av ulike søvnforstyrrelser ved ulike former for demens ved å bruke et skjema utviklet ved Mayoklinikken i USA. Han fant at i gruppen med Lewylegemedemenser, som i denne studien inkluderte både Lewylegemedemens og Parkinsons demens, har nærmere 90 prosent en søvnforstyrrelse, mens det blant personer med Alzheimers demens var omlag 60 prosent med denne typen problemer. Blant normale friske eldre kontrollpersoner hadde cirka halvparten søvnproblemer. De vanligste søvnvanskene ved Lewylegemedemensene var søvnløshet. Andre plager var smertefulle kramper i beina under søvn og overdreven søvnighet på dagtid.

I siste del av studien fant Rongve at demenspaisenter med typiske symptomer på Lewylegemedemens kan deles i fire undergrupper. En gruppe består utelukkende av personer med DLB og Parkinsons demens, en gruppe nesten utelukkende av personer med Alzheimers sykdom og to grupper består av en blanding av personer med ulike typer demens. Dette tyder på at DLB bør brukes som en egen demensdiagnose , noe som kan ha betydning for fremtidig diagnostisering og behandling av demens

Personalia:
Arvid Rongve (f.1969) er født og oppvokst på Voss. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994, og ble spesialist i psykiatri i 2003 med godkjent fordypningsområde i alderspsykiatri fra 2005. Han har arbeidet ved Klinikk for psykisk helsevern, Haugesund Sykehus, Helse Fonna fra 1999. I perioden 2007- 2010 var han stipendiat ved Institutt for klinisk medisin fullfinansiert av Samarbeidsorganet i Helse Vest. Fra august 2010 er han ansatt som forsker i halv stilling og som overlege i alderspsykiatrisk poliklinikk i halv stilling i Helse Fonna ved Klinikk for psykisk helsevern på Haugesund Sykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.02.2011, kl. 09:30. Oppgitt emne: Årsaksmekanismer til nevropsykiatriske symptomer ved ulike demenssykdommer - konsekvenser for behandling.
Sted: Auditorium I, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.02.2011, kl. 11:00, Auditorium I, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Arvid Rongve, tlf 90548749 , epost: arvid.rongve@helse-fonna.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side