Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny forståelse av prostatakreft

Kari Rostad   

Kari Rostad disputerer torsdag 27. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”ERG and SIM2 transcription factors in prostate cancer – their role in carcinogenesis and potential clinical utility”.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Utsiktene er oftest gode for de som får stilt en tidlig diagnose, men ved spredning eller tilbakefall etter kirurgisk eller hormonell behandling, mangler det fortsatt gode behandlingstilbud.

De molekylære mekanismene som fører til kreftutvikling er kompliserte og langt fra klarlagt, og det er et stort behov for bedre molekylære markører som kan gjøre screening sikrere og være til hjelp ved valg av behandlingsopplegg for den enkelte. Det pågår et intenst arbeid for å finne molekylære angrepsmål for ny kreftterapi.

Avhandlingen utgår fra en prosjektkonstellasjon mellom kirurger, patologer, molekylærbiologer og bioinformatikere i Bergen. Hensikten var å bedre forstå sentrale endringer i genuttrykket assosiert med prostatakreft.

Mikromatriseanalyser innebærer en samtidig måling av genuttrykket av alle menneskets gener i en prøve. Slike innledende analyser av prostatavev fra pasienter som ble operert for prostatakreft i Bergen, viste at en lang rekke gener var enten markant sterkere eller svakere uttrykt (slått på) i prostatakreft enn i normalt prostatavev. To gener som var mest uttrykt i kreftvev, kalt ERG og SIM2, ble valgt ut for nærmere analyse.

Oppdagelsen av ERG overuttrykking, som skyldes et kromosombrudd og en sammenskøyting som i bruddstedet gir en ny DNA-sekvens som kun finnes ved prostatakreft, har medført store framskritt i forståelsen av mekanismene bak prostatakreft.

Vi viste at det er mulig å detektere denne kreftspesifikke gensekvensen i urinen hos en stor andel av menn med prostatakreft, og undersøkelser tyder på at tilstedeværelsen av genfusjonen er assosiert med mer alvorlig kreftsykdom. Funksjonen til SIM2 ved prostatakreftutvikling er ikke klarlagt, men økt uttrykking ser ut til å være viktig for kreftutviklingen og er forbundet med redusert overlevelse.

Personalia:
Kari Rostad (f. 1969) er cand.scient. i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen (1995) og har siden 2000 vært ansatt ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The epithelial to mesenchymal transition and stem cells in cancer.”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91, UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2011, kl. 10:30, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91, UiB

Kontaktpersoner:
Kari Rostad, tlf: 97545230, epost: kari.rostad@gades.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side