Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Arbeidsgiveravgift og internasjonale arbeidsforhold

Elin I. Sarai   

Fredag 14. januar 2011 vil Elin I. Sarai forsvare sin avhandling for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er:

”Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold”

I avhandlingen analyseres den norske arbeidsgiveravgiftens rekkevidde når et arbeidsforhold inneholder internasjonale elementer, så som at arbeid utføres i utlandet av norske skattytere, eller at arbeidsgiver eller arbeidstaker er utenlandske og arbeid utføres i Norge. I hvilken utstrekning kan norsk arbeidsgiveravgift ilegges i slike tilfeller? Sarai drøfter dette spørsmålet ut fra folkeretten, norsk internrett, EØS-rådsforordninger samt trygdeavtaler og skatteavtaler.

Det konkluderes i avhandlingen med at der er ingen folkerettslige hindringer for å ilegge norsk arbeidsgiveravgift når arbeid utføres i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver av en norsk skattyter/ norsk statsborger. Heller ikke norsk avgiftslovgivning er til hinder for at avgift ilegges i slike tilfeller. Derimot er det etablert en langvarig, konsekvent og utbredt administrativ praksis på at arbeidsgiveravgift ikke kan kreves i slike situasjoner. Sarai konkluderer med at denne praksisen må anses som rettslig bindende, og at ny rettstilstand bare kan etableres ved at det foretas en lovendring.

I en rekke tilfeller fastslår EØS-rådsforordningen eller trygdeavtalene at en arbeidstaker skal være omfattet av norsk trygdelovgivning. I slike tilfeller legger myndighetene til grunn at arbeidsgiveravgift skal betales selv om det ikke finnes hjemmel for det i norsk rett. I avhandlingen konkluderes det med at myndighetenes praksis i slike tilfeller er lovstridig. Hjemmel for avgiftsileggelse må finnes i den aktuelle statens internrett.

I avhandlingens rettspolitiske del argumenterer Sarai for at arbeidsgiveravgiftsplikten bør fristilles fra innberetnings- og trekkplikten, siden formålene bak disse pliktene ikke samsvarer med formålene bak arbeidsgiveravgiftsplikten. Sarai foreslår å knytte avgiftsplikten opp mot skatteplikten, siden der ikke er noen gode argumenter for at arbeidsgiveravgiftsplikten skal gå lenger enn inntektsskatteplikten, slik tilfellet er i dag.

Personalia:
Elin I. Sarai er født i 1970 i India, og er oppvokst i Drøbak og senere Elverum. Hun ble i 1995 cand.jur. ved Universitetet i Bergen. Fra samme år har Sarai vært ansatt hos Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. I perioden 2004-2010 har hun hatt delvis permisjon for å arbeide først som universitetslektor og deretter som stipendiat ved det Juridiske fakultet (UiB), hvor hun har skrevet sin avhandling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.01.2011, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Rettssikkerhet i lignings- og avgiftsbehandlingen"
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.01.2011, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Elin I. Sarai, tlf. 952 61 283, epost: elin.sarai@no.pwc.com
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side