Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan situasjonsbevissthet trenes i simulator?

Evelyn-Rose Saus   

Evelyn-Rose Saus disputerer onsdag 2. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Training effectiveness: Situation awareness training in simulators”

Teknologisk utvikling gir mange muligheter, men endrer også kravene til menneskene som arbeider i yrker med høy risiko. Ulykker kan få alvorlige konsekvenser, og det er derfor økt fokus på samspillet mellom mennesker og teknologi. Et sentralt begrep er situasjonsbevissthet (SB) som handler om å oppfatte og forstå en situasjon og forutse hva som kan skje i nær framtid.

I dag blir simulatorer ofte brukt til trening og utdanning, og hensikten med avhandlingen var å teste hvorvidt det var mulig å trene SB i simulator. Avhandlingen bestod av tre empiriske studier. Det første studiet undersøkte effekten av SB-trening i en skytesimulator. En gruppe fikk skytebanetrening. Den andre gruppen fikk kort og spesifikk SB-trening, hvor treningsscenarioer stoppes og det stilles spørsmål relatert til SB. Det andre studiet så nærmere på individuelle forskjeller som personlighetstrekk og hjerteratevariabilitet (HRV) i relasjon til SB. Det tredje studiet undersøkte effekten av erfaring, opplevd realisme og SB på opplevd læringseffekt av trening i navigasjonssimulator.

Doktorgradarbeidet viser at SB kan trenes i simulator. For en økt treningseffekt er det viktig å trene på scenarioer som bygger og opprettholder SB. I tillegg bør treningen tilpasses erfaringsgrunnlaget og ekspertisen til deltakerne. En mulig implikasjon er også at en motstandsdyktig (resilient) personlighetstype kan være en viktig faktor ved seleksjon av navigatører. Hjerteratevariabilitet (HRV) er en indeks på individuelle forskjeller i regulering av emosjonell respons. Resultatene viser at høy HRV relateres til høy SB, og dermed bedre selvregulering i mentalt krevende sitasjoner. HRV kan anvendes som et objektivt mål på tilpasningsevne til miljømessige krav.

SB kan altså påvirkes av individuelle faktorer som personlighet og HRV, og det er viktig å trene SB for at personell skal kunne være bedre i stand til å oppfatte og forstå potensielt kritiske situasjoner. Noe som igjen kan være med å forbedre sikkerheten og redusere antallet ulykker i sikkerhetskritiske virksomheter.

Personalia:
Evelyn-Rose Saus (f. 1974) er oppvokst i Mo i Rana. Hun er cand. psychol. fra Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen, 2003. I perioden 2003-2010 var hun stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi (ISP), UiB. Doktorgradsarbeidet er gjennomført i samarbeid med Sjøkrigsskolen og Politihøgskolen. Hun har vært tilknyttet forskningsgruppen for Operativ psykologi med professor Bjørn Helge Johnsen som hovedveileder og professor Jarle Eid som bi-veileder. Evelyn-Rose Saus er i dag ansatt som forsker ved ISP, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.11.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: I høyrisikoyrker håndteres utfordringer i samspillet mellom god ledelse og dyktige teammedlemmer. Hva er kriteriene og forutsetningene for et "A-team", og hvordan kan man systematisk utvikle et slikt team?
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2011, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Evelyn-Rose Saus, tlf. 40 45 32 24, epost: evelyn-rose.saus@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side