Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fra selvkritikk til selvmedfølelse

Elisabeth Schanche   

Elisabeth Schanche disputerer onsdag 30. mars 2011 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders”

Overdreven selvkritikk kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Dette gjelder ikke minst personer med engstelige, tvangspregede og avhengige personlighetsforstyrrelser (såkalt Cluster C). Personer med slike diagnoser har ofte omfattende samspillsvansker som fører til funksjonstap og redusert livskvalitet. Sentralt i symptombildet er kronisk selvkritikk, overdreven frykt for å begå feil og forventninger om å bli møtt med fordømmelse. I tillegg påvirkes atferd av at personen unngår situasjoner der han eller hun kan komme til å feile.

Studier viser at Cluster C utgjør de mest utbredte personlighetsforstyrrelsene i befolkningen. Blant pasienter i offentlige poliklinikker kvalifiserer ca. en av to for en slik diagnose. Schanches avhandling forsøker å forstå hvordan en bestemt behandlingsmetode, kalt ”Affect Phobia Treatment”, virker for den aktuelle pasientgruppen. Med utgangspunkt i videoopptak av terapiforløp ble det benyttet et skåringssystem for å kartlegge pasienters opplevelse og atferd i terapisituasjonen over tid. Første del av studien var et ledd i kvalitetssikringen av systemet. De to øvrige arbeidene undersøkte hvilke faktorer som bidro til bedringsprosessen. Terapien sikter mot å bringe pasienten i kontakt med følelser som han eller hun tidligere har unngått.

Resultatene viser at slik følelsesmessig eksponering førte til statistisk signifikant reduksjon i selvkritiske holdninger. Reduksjonen var forbundet med bedring av psykiske vansker og reduserte vansker i samspillet med andre. Avhandlingen underbygger at det er hensiktsmessig å arbeide systematisk med følelser for å redusere selvkritiske holdninger hos personer med engstelig, tvangspreget eller avhengig personlighetsforstyrrelse.

Personalia:
Elisabeth Schanche (f. 1973) er født og oppvokst i Bergen. Hun avla cand. psychol. - eksamen ved Universitetet i Bergen i 2002, og ble spesialist i klinisk psykologi i 2009. Hun har tidligere arbeidet ved Poliklinikk for voksne på Sandnes, Modum bad, avdeling VITA, i psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen. Hun er nå ansatt ved Årstad allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne i Bergen. Hun arbeider også som klinisk veileder for studenter på det psykologiske profesjonsstudiet ved UIB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.03.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Hvilken betydning tillegges integrasjon av følelser i ulike psykologiske teorier og terapiformer, og hvordan gjenspeiles dette i terapeutisk fokus og teori om endring?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2011, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Schanche, tlf. 97 77 42 17, epost: Elisabeth.Schanche@psykp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side