Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forbedret karakterisering av reservoarer med sprekker

Ali Shahraini   

Ali Shahraini disputerer 15. juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Characterization of fractured reservoirs by joint inversion of seismic and production data”

Betydelige olje- og gassreserver er lagret i reservoarer med sprekker. En bedre karakterisering av oppsprukne reservoarer kan føre til bedre reservoarstyring og mer effektiv hydrokarbonutvinning. Et reservoar er heterogent eller anisotropt når egenskapene varierer med posisjon eller retning. På grunn av den store graden av heterogenitet og anisotropi i oppsprukne reservoarer trengs det en tverrfaglig tilnærming, der man får til en forbedret reservoarkarakterisering ved å foreta en integrert analyse av flere typer data. Dynamiske produksjonsdata, slik som olje- og gassvolumer produsert fra brønnen og vannkutt, mengden av vann som produseres i forhold til den totale produserte væsken, er en slik type informasjon. 4D-seismiske data er 3D-seismiske data samlet inn fra det samme området ved forskjellige tidspunkt.

I avhandlingen har Shahraini utviklet en integrert arbeidsflyt der en oppnår en forbedret karakterisering av oppsprukne reservoarer ved å bruke produksjonsdata og/eller seismiske data. Arbeidsflyten starter med bruken av en bergartsfysisk modell som relaterer et sett av sprekkeparametre til effektive hydrauliske og de mekaniske egenskapene til et oppsprukket reservoar. Etterpå beregnes de effektive hydrauliske og mekaniske egenskapene og de blir brukt i strømning og seismiske modelleringsverktøy for å beregne seismiske data og produksjonsdata.

Fordelingen av sprekkparametre oppdateres her inntil forskjellen mellom beregnede og observerte 4D-seismiske- og produksjonsdata blir tilstrekkelig liten. Forskjellige metoder for seismisk historietilpassning, inkludert den såkalte Ensemble Kalman Filter metoden, har også blitt utviklet og tilpasset reservoarer med sprekker. Resultatene viser klart at man kan få til en bedre karakterisering av reservoarer med sprekker om man benyttet 4D-seismiske data i tillegg til produksjonsdata.

Personalia:
Ali Shahraini ble født i 1979 og vokste opp i Sabzevar, Iran. Han tok sin bachelor i petroleumsteknologi ved Petroleum University of Technology (PUT) og fullførte sin master i reservoar og petroleumsteknologi ved IFP school i Paris i 2005. Deretter arbeidet han som reservoaringeniør ved det Nasjonale Iranske Oljeselskapet. I desember 2007 startet han på ph.d.-studiet ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen..

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.04.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Estimation of macro structure from geophysical data"
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2011, kl. 13.15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Ali shahraini, tlf: 998 55 295, epost: shahraini@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side