Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Når starter foreldelsesfristen å løpe?

Miriam Skag   

Miriam Skag disputerer fredag 27. mai 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Starttidspunkt for foreldelsesfrister”.

Det er et grunnleggende utgangspunkt i rettsordenen at forpliktelser skal oppfylles. Reglene om foreldelse innebærer et unntak fra dette utgangspunktet siden skyldneren ikke har plikt til å oppfylle et foreldet krav. Et krav foreldes når kreditor innen en gitt frist – en foreldelsesfrist – har unnlatt å holde kravet ”i live”. Temaet for avhandlingen er når denne foreldelsesfristen starter å løpe.

I avhandlingen analyseres hovedregelen om foreldelsesfristens start. Denne starter å løpe den dagen kreditor tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse (foreldelsesloven § 3). Fristen løper uavhengig av om kreditor kjenner til sitt krav eller hvem som er rette skyldner. For å hjelpe kreditor i tilfellene der han mangler slike kunnskaper, er lovens system at kreditor kan få en tilleggsfrist. Også tilleggsfristen analyseres (foreldelsesloven § 10). I tillegg tar avhandlingen for seg den særlige regelen om friststart som gjelder for visse erstatningskrav (foreldelsesloven § 9). Det gis en oversikt over anvendelsesområdet til særregelen, noe som aktualiserer grensen mellom erstatning oppstått i og utenfor kontrakt.

Et spørsmål som drøftes er om det finnes mer hensiktsmessige modeller for fristberegning enn de vi har i dag. Det ses i den sammenhengen hen til løsninger i fremmed rett. Konklusjonen er at vi har en ”moderne” foreldelseslovgivning, men det kan vurderes endringer som innebærer at det ikke lenger er nødvendig å trekke grensen mellom erstatning i og utenfor kontrakt.

Personalia:
Miriam Skag tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Hun har jobbet som universitetslektor i perioden 2002 til 2004, og som dommerfullmektig fra 2004 til 2006. Fra 2006 har hun vært tilsatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som forsker og som stipendiat. Fra 2007 til 2009 var hun i tillegg utvalgssekretær for ”Takstlovutvalget”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Rettstap i langvarige kontraktsforhold"
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2011, kl. 10.15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Kontaktpersoner:
Miriam Skag, telefon: 55 58 95 55, epost: miriam.skag@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side