Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Alger omdanner solenergi til hydrogengass

Kari Skjånes   

Fredag 28. januar disputerer Kari Skjånes for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Use of algae technology for production of biohydrogen from green microalgae - Possibilities for a practical sustainable process and diversity at both species selection, culturing and gene transcript levels”.

Målet med arbeidet har vært å finne en mest mulig miljøvennlig metode for å omdanne solenergi til energibærende hydrogen. Dette gjøres ved hjelp av naturlig fotosyntese hos mikroalger. Under normale forhold utnytter algene solenergien til vekst, men dersom de utsettes for stress for eksempel ved at svoveltilgangen begrenses, kan veksten stoppe opp og i stedet blir solenergien omdannet til hydrogengass. Denne egenskapen var tidligere kun kjent fra én algeart, men gjennom sitt arbeid har Skjånes påvist at også andre algearter kan produsere hydrogen på denne måten. Dette er verdifull kunnskap fordi andre arter kan produsere hydrogen mer effektivt og i tillegg ha andre egenskaper som gjør det mulig å få flere produkter ut av prosessen i tillegg til hydrogen.

Enkelte algearter blir i dag produsert kommersielt i stor skala. Disse brukes bl.a. til helsekost, fiskefôr og fargestoffer i mat- og kosmetikkindustri. Avhandlingen til Skjånes viser at et høyt antall arter er i stand til å produsere stoffer som har medisinske effekter og dermed også har et stort økonomisk potensiale. I mange tilfeller kan stoffene produseres i store mengder dersom algene utsettes for spesifikke stressfaktorer. Kombinert med hydrogenproduksjon er det mulig at denne produksjonen kan utgjøre en økonomisk bærekraftig prosess.

Produksjonen av hydrogen i algecellene settes i gang når enzymet hydrogenase er tilstede. Normalt styres hydrogenaseproduksjonen av to gener (HYDA1 og HYDA2) i algenes DNA. Skjånes viser imidlertid at algearten Chlamydomonas noctigama kan uttrykke tre ulike gener som koder for hydrogenase-lignende proteiner. Denne oppdagelsen kan åpne opp for en mer effektiv hydrogenproduksjon og økt forståelse for hvilke mekanismer som står bak produksjonen.

Summen av disse resultatene kan gjøre det mulig å utvikle en miljøvennlig og økonomisk bærekraftig metode for hydrogenproduksjon basert på solenergi.

Personalia:
Kari Skjånes er født i 1969 og oppvokst i Leikanger i Sogn. Hun er utdannet mikrobiolog og tok graden Cand. Scient. ved Universitetet i Bergen i 1996, med hovedfag i mikrobiologi/ algefysiologi. Hun jobbet i en periode med utvikling av metoder for deteksjon av mikroorganismer i Colifast AS på Lysaker, men har siden 2001 jobbet med hydrogenproduserende alger på Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og ved Universitetet i Uppsala. Siden 2008 har hun vært ansatt som forsker i Bioforsk på Ås.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: “Artificial photosynthesis, status and possibilities”
Sted: Stort Auditorium, 2. etasje, Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.01.2011, kl. 12:15, Stort Auditorium, 2. etasje, Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55, Bergen

Kontaktpersoner:
Kari Skjånes, tlf: 93 44 78 08 el. 99 79 77 83, epost: kari.skjanes@bioforsk.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side