Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Når bør lakseungene forlate redet?

Helge Skoglund   

Helge Skoglund disputerer onsdag 15. juni for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Seasonal timing of emergence from nests: Effects of temperature and competition on offspring performance in salmonid fish”.

Når på året er det best å bli født? I dyreriket kan tidspunkt for fødsel eller klekking ha stor betydning for sjansene til å overleve. Hos laksefisk er tiden etter at yngelen forlater gytegropen i elvegrusen en kritisk periode hvor mange dør. Dette har stor betydning for hvor mange, og hvem, som lever opp og blir en del av den voksne fiskebestanden. Yngelens overlevelsesevne vil påvirkes av ulike miljøforhold, konkurranse og andre økologiske faktorer. Hvilke utfordringer som møter yngelen vil imidlertid være sterkt avhengig av tidspunktet for når den kommer opp fra grusen, og starter livet som frittlevende fisk. Dette tidspunktet kan sees på som en evolusjonær tilpasning til de naturlige forholdene i et vassdrag. Endringer i temperaturforhold i vassdraget, som følge av vassdragsreguleringer eller klimaendringer, kan medføre forskyvninger i yngelens klekketidspunkt. Kunnskap om prosessene som påvirker yngelstadiet hos fisk er derfor av stor betydning for å forstå hvordan naturlige fluktuasjoner og menneskeskapte endringer i miljøforhold påvirker fiskebestandene.

I avhandlingen tar Skoglund for seg hvordan temperatur og konkurranseforhold påvirker vekst og overlevelse hos lakse- og aureyngel. Resultatene viser at tidspunktet for når den forlater gytegropa er av stor betydning for konkurranseforholdene og overlevelsen til yngelen. Videre viser avhandlingen at lakseyngelen kan takle en overraskende stor grad av ugunstige miljøforhold, som for eksempel lave temperaturer, i denne kritiske perioden.

Resultatene fra avhandlingen vil bidra til å danne kriterier for å tilpasse forvaltning og drift av regulerte vassdrag på en mer miljøvennlig måte, og dermed sikre bedre leveforhold for ville bestander av laks og sjøaure i regulerte vassdrag.

Personalia:
Helge Skoglund er født i 1977 og oppvokst i Sauda. Han avla Cand. Scient. eksamen ved Zoologisk institutt ved Universitet i Bergen i 2003. Under doktorgradsarbeidet har han vært ansatt ved LFI-Uni Miljø (Uni Research). Doktorgradsutdanningen er gjennomført ved forskningsgruppen akvatisk atferdsøkologi ved Institutt for biologi ved Universitet i Bergen. Veiledere har vært Professor Sigurd Einum (NTNU), dr. Bjørn T. Barlaup (LFI-Uni Miljø) og Professor Per Jakobsen (UiB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.05.2011, kl. 12.15. Oppgitt emne: "Effects of early experiences in fish"
Sted: Rom K1, Blokk A, Biobyggene, Thormøhlensgt. 53

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2011, kl. 10.15, Stort auditorium (rom 2144), 2. etasje, Datablokk, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Helge Skoglund, tlf: 91377694, epost: helge.skoglund@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side