Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Marcus Monrads politiske tenkning

Baard Olav Skogrand   

Baard Olav Skogrand disputerer for ph.d-graden fredag 7. oktober 2011 med avhandlingen

Staten og Friheten. Om Marcus Jacob Monrads politiske tenkning.

Gjennom nesten hele siste halvpart av det 19. århundre var Marcus Monrad (1816 – 1897) den som mer enn noen preget filosofifagets utvikling i Norge. Avhandlingen undersøker Monrads politiske tenkning, særlig slik denne tok form i løpet av 1840- og 1850-tallet, den første fasen av Monrads lange karriere som filosof ved det norske universitetet. Et hovedtema i avhandlingen er hvordan Monrad på denne tiden sluttet seg til hegelianismen, og hvordan han prøver ut hegelianske argumenter – på den politiske teoriens område vil dette særlig handle om Hegels statsfilosofi – i sin tids norske offentlighet. Etter hvert utvikler Monrad en særegen norsk variant av denne filosofien. Gjennom læreboken Ethik (1851), obligatorisk lesning til anden-examen helt frem til Monrads død i 1897, ble dette kjent stoff for generasjoner av norske studenter.

I avhandlingen tegnes det et bilde av en tidlig optimistisk Monrad med sterk tro på Norge som stedet for realisering av Hegels radikale tanke om friheten i den moderne staten. Ganske raskt, særlig etter 1848, synes han imidlertid å ha blitt mer pessimistisk. Monrads hegelianisme synes etter dette i større grad å munne ut i kritiske og gjerne mer elitistiske posisjoner.

Avhandlingen har også en større innledende del som tar for seg bakgrunnen for den hegelianske politiske filosofien Monrad sluttet seg til etter et opphold ved universitetet i Berlin vinteren 1842/43. Her legges det særlig vekt på sammenhengen mellom Hegels politiske filosofi – rettsfilosofien – og reformbevegelsen som preget prøyssisk politikk tidlig i århundret. Avslutningsvis drøftes også Monrads politiske tenkning slik den fremstod 30 år senere, mot slutten av 1870-tallet.

Personalia:
Baard Olav Skogrand (f.1969) er konservator ved Bymuseet i Bergen. Han er utdannet Cand.Philol med hovedfag i Idéhistorie fra Universitet i Oslo (1998). Avhandlingen er blitt til i forbindelse med at Skogrand i perioden 2007-2010 var stipendiat ved AHKR, Universitetet i Bergen. Veileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Nils Gilje.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.10.2011, kl. 16.30. Oppgitt emne: "Beskriv statsbegrepets utvikling i Monrads forfatterskap, og foreta en analyse av statens betydning for Monrads politikkforståelse. Redegjør til slutt for hvilken betydning Monrads politiske tenkning kan ha for forståelsen av norsk politikk idag."
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2011, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Baard Olav Skogrand, 55 96 18 90, epost: Baard.Skogrand@bymuseet.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side