Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gjensidig anerkjennelse i straffesaker mellom EUs medlemmer

Annika Suominen   

Fredag 18. februar disputerer Annika Suominen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”The principle of mutual recognition in cooperation in criminal matters - A study of the principle in four framework decisions and in the implementation legislation in the Nordic Member States.”

Temaet for avhandlingen er det rettslige prinsippet om gjensidig anerkjennelse. Dette betyr at medlemsstatene ikke skal skille mellom iverksettelse av utenlandske og innenlandske dommer. Alle strafferettslige beslutninger skal behandles likt. Hele EU anses å utgjøre et område av frihet, sikkerhet og rettferdighet, der også strafferettslige beslutninger har fri bevegelighet. Dette har sin grunn i individets frie bevegelighet, uansett landsgrenser innenfor EU. I dag må EUs lovgiver skille ut hvilke strafferettsbeslutninger som skal omfattes av gjensidig anerkjennelse. Dette gjøres gjennom rammebeslutninger.

I denne avhandlingen analyseres de fire første strafferettslige rammebeslutningene som EU har utferdiget. Det forklares videre hvordan de nordiske statene som er EU-medlemmer (Danmark, Finland og Sverige) har valgt å gjennomføre disse i sine egne lovgivninger. Fokus ligger her på ulike nektingsgrunner, det vil si de muligheter som medlemsstatene har for å nekte samarbeid, som at en person ikke kan dømmes mer enn én gang for samme forbrytelse innenfor EU. Det kan også være menneskerettslige nektingsgrunner. Det vil si at enkeltpersonens grunnleggende friheter ikke skal krenkes gjennom strafferettslig samarbeid. Hvordan disse er implementert i nasjonale rettssystemene er sentralt. Samtidig er det mulig å skille og jamføre de ulike løsningene i Finland, Sverige og Danmark.

Denne gjennomgangen muliggjør en analyse og en nygruppering av motivene bak de ulike nektingsgrunnene og valgene de nordiske medlemsstatene har tatt i gjennomføringen til nasjonal rett. Dette leder til en bedre forståelse over den rettslige reguleringen i dag, og kan fungere som basis for videre lovgivningsarbeid, i EU og i medlemsstatene.

Personalia:
Annika Suominen (født 1982) ble i 2006 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Helsingfors (Finland). Hun har vært ansatt ved Det juridiske fakultet ved UiB siden 2007 og har publisert en rekke artikler. Hennes spesialområder er EU-strafferett og EU-straffeprosessrett.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.02.2011, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”The characteristics of Nordic criminal law in the setting of EU criminal law”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.02.2011, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Annika Suominen tlf. 55 58 95 38, epost: annika.suominen@jur.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side