Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tvilling og trillingsvangerskap i Norge 1967-2008

Anne Tandberg   

Anne Tandberg disputerer torsdag 5. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Multiple pregnancies in Norway 1967-2008. The influence of assisted reproductive technologies”.


Tvillingforekomsten i Norge har økt med femti prosent de siste 40 år, selv om man ikke regner med svangerskap fra assistert befruktning (”prøverørsbehandling”). Høyere alder på fødende kvinner, samt hyppigere bruk av eggløsningsstimulerende medisiner kan være noe av forklaringen. Trillingforekomsten tredoblet seg fra 1967 til midten av 90-årene. Etter år 2000 har det imidlertid vært en redusert trillingforekomst, trolig som følge av endringer i retningslinjene for prøverørsbehandling. Forbedringen i dødelighet i svangerskapet eller rett etter fødselen har vært betydelig de siste tiårene, men fortsatt hadde tvillinger fire ganger så høy dødelighet sammenlignet med enkeltfødte i tidsperioden 1988-2006. Trillinger hadde ti ganger høyere dødelighet. For flerlinger var det ingen forskjell om svangerskapet skyldtes naturlig eller assistert befruktning.

Tandberg har også undersøkt om utfallet av et tvillingsvangerskap var avhengig av om mor var for tidlig født eller veksthemmet ved fødselen. Dette var en videreføring av hypotesen om at ens egen fødselsvekt har betydning for helse senere i livet. Dersom en kvinne var født før 32. svangerskapsuke og ble gravid med tvillinger, hadde hun en firedoblet risiko for å miste en eller begge tvillingene sammenlignet med mødre født til termin. Studien viste også at risiko for tvillingdød var mer enn doblet dersom mor veide under 2500 gram da hun ble født. Doktoravhandlingen er basert på data fra Medisinsk fødselsregister i perioden 1967-2008.

Siden et tvilling- eller trillingsvangerskap innebærer betydelig høyere risiko for mor og barn, bør hovedregelen være at man bare setter inn ett befruktet egg ved assistert befruktning. En tett oppfølging av tvillingsvangerskap hvor mor selv har vært for tidlig født eller veksthemmet vil være nyttig siden slike svangerskap innebærer en ekstra risiko.

Personalia:
Anne Tandberg er født i Bærum i 1957. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1983. Hun ble spesialist i gynekologi og obstetrikk i 1996, og har arbeidet som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus siden 1996. Fra april 2008 har hun vært stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.05.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: Diagnostikk, overvåking og forløsning av tvillingsvangerskap
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2011, kl. 11:30, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Anne Tandberg, , epost: anne.tandberg@helse-bergen.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side