Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kompleksitet i oversettelse

Martha Thunes   

Cand.philol. Martha Thunes disputerer fredag 04.11.2011 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Complexity in Translation. An English-Norwegian Study of Two Text Types."

Arbeidet bygger på en undersøkelse av norsk-engelske parallelltekster, dvs. oversettelser sammenholdt med sine originaler. Materialet omfatter to teksttyper: lovtekst og fiksjonstekst. Studien søker å finne svar på to hovedspørsmål: Hvor komplekst er det å oversette de utvalgte tekstene, og varierer graden av oversettelsesmessig kompleksitet mellom de to teksttypene? Oversettelsesmessig kompleksitet er her målt i form av hvor mye og hvor mange typer av informasjon om uttrykket i kildeteksten som det er nødvendig å ha tilgang til for å finne det valgte målspråksuttrykket. Undersøkelsen bygger også på en antagelse om at det er mulig å oversette automatisk i den grad oversettelsene er gitt ut fra informasjon om kilde- og målspråk, sammen med informasjon om hvordan de to språksystemene forholder seg til hverandre.

Analyseresultatene viser at i de utvalgte tekstene for språkparet norsk-engelsk kan vi anta at mindre enn halvparten av dem kunne vært oversatt automatisk på den måten det er gjort i parallelltekstene. Som forventet viser undersøkelsen også at oversettelse av fiksjon er en relativt sett mer kompleks oppgave enn oversettelse av lovtekst. Resultatene er forenlige med den rådende oppfatning at automatiske oversettelsesverktøyer er uegnet for fiksjonstekst. Mht. lovtekst antyder undersøkelsen at selv om oversettelse av lovtekst også er en kompleks oppgave, så er dette en teksttype der det kan gi en effektivitetsgevinst å anvende språkteknologiske hjelpemidler i oversettelsesarbeidet.

Personalia:
Martha Thunes har embetsseksamen fra Universitetet i Bergen høsten 1993 med fagene engelsk, informasjonsvitenskap, datalingvistikk og allmenn lingvistikk. I perioden 1993–2010 har hun innehatt stillinger ved UiB og Unifob AS som hhv. vitenskapelig assistent, stipendiat, universitetslektor og forsker. I 1996–97 deltok hun i en forskergruppe innen kontrastive språkstudier ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun arbeider nå som forsker i språkvitenskap ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
03.11.2011, kl. 16.15. Selvvalgt emne: "When do words correspond translationally? A discussion of principles."
03.11.2011, kl. 17.15. Oppgitt emne: The concept of 'translation unit' in translation theory and its applicability to automatic translation"
Sted: Sydneshaugen skole, auditorium B

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.11.2011, kl. 9.30, Sydneshaugen skole, auditorium B

Kontaktpersoner:
Martha Thunes, tlf. 55 58 33 09, epost: martha.thunes@lle.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side