Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av lærerkompetanse

Astrid Tolo   

Cand.polit. Astrid Tolo disputerer mandag 31. oktober for ph.d. graden innenfor fagområde pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling”.

Avhandlingen presenterer funn fra en undersøkelse hvor tre studenter fra praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) beskriver sin kompetanseutvikling over en tremåneders periode. Deres fortellinger om egen kompetanseutvikling analyseres så i lys av hvordan norske utdanningspolitiske dokument har beskrevet lærerkompetanse de siste 20 årene. Gjennom analysene drøftes sentrale spørsmål i skjæringspunktet mellom utdanningspolitikkens forventninger til befolkningens kompetanse og studentenes opplevelse av egen kompetanseutvikling.

I løpet av de siste 20-30 årene har norsk utdanningspolitikk blitt stadig mer influert av internasjonale strømninger. Økt lærerkompetanse nevnes som et svar på de utfordringene det norske utdanningssystemet møter i sammenligninger med andre land. Dominerende i debatten er synet på lærerens kompetanse som den viktigste faktoren i arbeidet med å sørge for at alle elever lærer det som er nødvendig for at de skal klare seg i samfunnet og samtidig bli høyt kompetent fremtidig arbeidskraft. Det signaliseres videre at lærerne i dag ikke har god nok kompetanse og at lærerutdanningen ikke gir studentene tilfresstillende kompetanse. Den empiriske undersøkelsen nyanserer dette bildet og viser at studentene har vesentlige ressurser med seg inn i utdanningen. PPU-studentene tar lærerutdanning etter en allerede avsluttet grad ved universitetet. De har kunnskap om hva som kjennetegner en god lærer og de er preget av sin fagbakgrunn med hensyn til hvordan de vil utøve sin lærerpraksis. Det ser imidlertid ikke ut som om PPU-studentene opplever at lærerutdanningen (PPU) utnytter disse ressursene. Særlig blir studentenes kunnskaper om sammenhengen mellom utfordringer i forhold til elever som skal lære og samfunnsbehov som skal møtes tilfeldig utviklet.

Konklusjonen er at en trenger mer systematisk kunnskap om erfaringene lærerstudentene bringer med seg inn i lærerutdanningen og samtidig større bevissthet om hvordan teoretisk kunnskap kan brukes til å videreutvikle erfaringene lærerstudentene bygger sin kompetanse på.
Avhandlingen utgår fra forskningsgruppen Kunnskap, utdanning og demokrati, og veileder for arbeidet har vært professor Sølvi Lillejord.

Personalia:
Astrid Tolo er bosatt i Bergen. Hun har hovedfag i pedagogikk fra Universitet i Oslo og har jobbet som lektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved HiB (1997-2002) og ved Institutt for pedagogikk, UiB (2002-2005 og 2010 – d.d.). I perioden 2005-2010 var hun stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Att analysera dokument och intervjudata. Metodologiska utmaningar i doktorsavhandlingen och implikationer av detta i ljuset av internationell metodlitteratur
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.10.2011, kl. 10.30, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Astrid Tolo, 55 58 48 81/ 994 29 049, epost: astrid.tolo@iuh.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side