Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kognitiv svikt hos pasienter som overlever kritisk sykdom

JOhan Torgersen   

Johan Torgersen disputerer tirsdag 22.11.2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Cognitive impairments after critical illness”
Flertallet av pasienter som har gjennomgått intensivbehandling for alvorlig sykdom, rammes av kognitiv svikt i tiden etter sykdommen. Dette gjelder selv om de ikke har hatt skade eller sykdom i hjernen. Kognitiv svikt er en samlebetegnelse på svikt i funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, planlegging og strategisk tenking. For pasienter som ikke har hjernesykdom, demens eller kognitive problemer før de blir kritisk syke, vil de aller fleste oppleve at deres kognitive funksjoner bedrer seg spontant i løpet av de første månedene etter at sykdommen er over. For pasienter som ble kritisk syke på grunn av hjertestans utenfor sykehus viser det seg at ca halvparten fremdeles har kognitive problemer ett til to år etter hjertestansen. Vi fant at det ikke hadde konsekvens for pasientenes helserelaterte livskvalitet hvorvidt de hadde permanent kognitiv svikt, forbigående svikt eller ikke opplevde sviktende kognisjon i det hele tatt.

For å kunne måle kognitiv funksjon hos disse pasientene trengte vi et verktøy som kunne teste kognitive funksjoner på en enkel måte. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) er et verktøy for kognitiv testing. CANTAB kan brukes på sengeliggende pasienter og gir informasjon om kognitiv funksjon selv ved kortvarige testsesjoner. Denne testen var tidligere ikke brukt i Norge og det var derfor nødvendig å evaluere (validere) metoden på norske pasienter. Dette ble gjort ved å teste epilepsipasienter innlagt på sykehus for tradisjonell kognitiv testing. Resultater fra CANTAB ble sammenlignet med den veletablerte tradisjonelle testingen og slik kunne vi uttale oss om CANTAB testet de samme funksjonene. I tillegg testet vi en gruppe pasienter som ble operert for cyster på hjernens overflate som forventelig skulle påvirke hukommelsen. CANTAB påviste bedring i hukommelse hos disse pasientene og vi kunne slå fast at CANTABs hukommelsestester faktisk var i stand til å påvise endring i hukommelse også hos norske pasienter.

Personalia:
Johan Torgersen er spesialist i anestesiologi og har siden 2003 jobbet ved anestesi- og intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus. For tiden er han i permisjon fra denne stillingen og jobber som leder av Yngre legers forening. Siden 2006 har Torgersen forsket under veiledning av professor Hans Flaatten. Professor Flaatten leder en forskningsgruppe ved intensivavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus som konsentrerer seg om langtidsoppfølging av tidligere intensivpasienter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2011, kl. 10.30. Oppgitt emne: What can happen to the function of the brain after severe illness.
Sted: Jonas Liesvei 91, Bygg for Biologiske Basalfag, auditorium 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.11.2011, kl. 12.00, Jonas Liesvei 91, Bygg for Biologiske Basalfag, auditorium 1.

Kontaktpersoner:
Johan Torgersen, tlf: 23109000, epost: johan.torgersen@legeforeningen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side