Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mindfulness i behandling av angstlidelser

Jon Vøllestad   

Jon Vøllestad disputerer mandag 3. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences”.

Angstlidelser er svært utbredt i befolkningen. Omtrent en av fire vil i løpet av livet rammes av slike plager. Angstlidelser går ikke over av seg selv, og fører til at funksjonsevne og livskvalitet blir vesentlig nedsatt. Mange oppsøker ikke hjelp for plagene sine, eller venter lenge før de kommer i behandling. Det er derfor behov for et fleksibelt og kunnskapsbasert behandlingstilbud for å møte folkehelseutfordringen som angstlidelser utgjør.

Oppmerksomt nærvær eller “mindfulness” er en sinnstilstand kjennetegnet av en aksepterende bevissthet på det en opplever i øyeblikket. Med inspirasjon fra østlige meditasjonstradisjoner og buddhistisk psykologi har det blitt utviklet behandlingsopplegg som tar sikte på å hjelpe klienter til å forholde seg mer fleksibelt til egne tanker, følelser og kroppsopplevelser. Vøllestads forskning har hatt som mål å undersøke om dette kan være til hjelp i forhold til angst.

En systematisk gjennomgang og oppsummerende statistisk analyse av foreliggende forskning viste at mindfulness-baserte tilnærminger fører til en klar reduksjon i angstsymptomer og depressive plager for pasienter med angstlidelser. En randomisert kontrollert studie med 76 deltakere gjennomført av Vøllestad og medarbeidere ved Universitetet i Bergen viste at et 8-ukers kurs i mindfulness førte til mindre angst, depresjon og søvnvansker hos deltakerne. Bedringen ble opprettholdt ved oppfølging etter 6 måneder. Dybdeintervjuer med et utvalg av deltakerne tydet på at de opplevde kurset som meningsfylt og nyttig i den forstand at det ga dem en strategi for å mestre egne plager.

Vøllestads doktorgradsarbeid viser at mindfulness-basert behandling er en lovende intervensjon for et utbredt og kostnadskrevende helseproblem. Slike tilnærminger kan utgjøre et supplement til eksisterende behandlingsformer, eller et alternativ for de som ikke har utbytte av dagens standardbehandling. Det at mindfulness-basert behandling tilbys i et gruppeformat gjør at den også på et kostnadseffektivt vis kan nå flere pasienter.

Personalia:
Jon Vøllestad er født i 1974. Han er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Bergen i 2004. Fra 2007 har han arbeidet med doktorgraden ved Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder for prosjektet var professor Geir Høstmark Nielsen. Vøllestad arbeider nå som psykolog på døgnavdelingen ved Solli DPS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Mechanisms of change in mindfulness interventions for anxiety and depression”
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.10.2011, kl. 10.30, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Jon Vøllestad, tlf 95 21 32 86, epost: jonvollestad@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side